V Košiciach bol predstavený nový apoštolský administrátor

Košice, 26. január (TSKE) V nedeľu, ktorá sa v byzantskom obrade nazýva nedeľa o Zachejovi, bol v katedrálnom chráme Narodenia presvätej Bohorodičky v Košiciach predstavený nový apoštolský administrátor Košickej eparchie, arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

Vladyka Cyril bol menovaný do tejto služby pápežom Františkom 20. januára 2020. Archijerejskej sv. liturgie sa okrem Mons. Guida Giacoma Ottonella, apoštolského nuncia na Slovensku, zúčastnili aj vladyka Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, vladyka Peter Rusnák, bratislavský eparchiálny biskup a Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup metropolita. Maďarskú gréckokatolícku cirkev zastupoval vladyka Fülöp Kocsis, hajdudorožský arcibiskup a metropolita a predseda Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi v Maďarsku. Mukačevskú eparchiu reprezentoval jej eparchiálny biskup, vladyka Milan Šášik CM.

V úvode archijerejskej svätej liturgie apoštolský nuncius prečítal menovací dekrét Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme. Uvádza sa v ňom, že pre duchovné dobro Košickej eparchie pápež František popri vladykovi Milanovi Chauturovi, košickom eparchiálnom biskupovi, menuje vladyku Cyrila Vasiľa SJ za jej apoštolského administrátora „sede plena.“ Vladyka Cyril týmto menovaním získava všetky práva a povinnosti eparchiálneho biskupa a zároveň sa stáva členom Rady hierarchov Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a členom Konferencie biskupov Slovenska.

Košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Chautur CSsR, v úvode pozdravil nového administrátora a vyjadril veľkú radosť a poďakovanie Svätému Otcovi za jeho starostlivosť o duchovné dobro spoločenstva košických gréckokatolíkov. Vo svojej homílii vladyka Milan vychádzal z evanjelia o Zachejovi. Poukázal na zvedavosť človeka, ktorá ho ženie k hľadaniu nových vecí. Zvedavosť však zároveň privádza dnešného človeka k veciam a informáciám, ktoré ho zahlcujú a odvádzajú od Božej pravdy. Keďže táto nedeľa je vstupom do predpôstneho a pôstneho obdobia, vyzval všetkých k pôstu od prázdnych rečí a myšlienok a pozval k napĺňaniu sa Božím slovom. V závere poznamenal, že mnohé veci v živote sa môžu zdať nezmyselné. Nad všetkým je však Boh, ktorý je zmyslom všetkého.

V závere svätej liturgie vladyka Milan odovzdal novému administrátorovi panagiu – biskupský medailón s vyobrazením Presvätej Bohorodičky z Klokočova, ktorej jubileum 350. výročia od jej zázračného slzenia si v tomto roku Košická eparchia pripomína.

Všetkým prítomným sa prihovoril aj vladyka Cyril, ktorý svoje menovanie do Košíc prijal ako prejav poslušnosti voči Bohu a pápežovi, ktorý sa v jeho doterajšom živote vždy osvedčil a priniesol bohaté duchovné plody.

Slávnosť zavŕšil svojím pozdravom archimandrita Jaroslav Lajčiak. V mene kňazov a veriacich Košickej eparchie poprial vladykovi Milanovi a vladykovi Cyrilovi, aby podľa príkladu sv. Cyrila a Metoda, patrónov tejto miestnej cirkvi, ako solúnski bratia spoločne v dvojzáprahu ťahali pluh a vyorali hlbokú brázdu duchovných dobier nielen počas prebiehajúceho roku Jubilea Klokočovskej ikony, ale aj do budúcnosti, pre dobro celej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku.

Radostný priebeh celej slávnosti dopĺňal svojim spevom katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda pod vedením jeho dirigentky Lucie Lovašovej, prítomnosť veľkého počtu veriacich a skautov, ktorých zakladajúcim členom na Slovensku je aj nový administrátor.

TSKE
Foto: Štefan Keruľ-Kmec ml.


Záznam zo slávnosti predstavenia nového apoštolského administrátora Košickej eparchie