Duchovné puto Klokočovského chrámu a baziliky Santa Maria Maggiore v Ríme

Košice, 17. august (TSKE) V nedeľu 16. augusta bol počas hlavnej púte zverejnený dekrét o pričlenení zvláštnym Putom duchovného príbuzenstva Klokočovského chrámu k Bazilike Santa Maria Maggiore v Ríme s privilégiom plnomocných odpustkov. Prinášame vám jeho znenie:


DEKRÉT

Pápežská bazilika Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore),  prvý chrám, ktorý bol zasvätený presvätej Bohorodičke, sláva a hrdosť Efezského snemu, po celé stáročia vynikal v nábožnosti Božieho ľudu a osobitne rímskych biskupov, ktorí ju výdatne sprevádzali duchovnými dobrami.

K obnoveniu duchovného puta s Libériovou pápežskou bazilikou prispieva osobitný vzťah označený pomenovaním PUTO DUCHOVNÉHO PRÍBUZENSTVA. Na jeho základe sa odporúčajú Apoštolskej Penitenciárii predložené prosby, aby priznala v jednotlivých prípadoch nasledujúce plnomocné odpustky, akým sa teší aj sama Bazilika Panny Márie Väčšej (Santa Maria Maggiore), a to:

1.Na chrámový sviatok zasvätenia baziliky Santa Maria Maggiore, teda 5. augusta;

2.Na sviatok, ktorému je zasvätený vlastný chrám ( 15. august);

3.Na všetky slávnosti Bohorodičky Panny Márie;

4.Raz do roka v deň, ktorý si má slobodne zvoliť každý veriaci jednotlivo;

5.Vždy, keď sem prídu pútnici v skupine prejaviť náboženskú úctu.


Tieto odpustky boli povolené za zvyčajných podmienok.

Chrám: Farský chrám - Svätyňa

Zasvätenie: Zosnutie presvätej Bohorodičky

Miesto: Klokočov

Eparchia: Košická


Tento chrám je zapísaný v zozname Baziliky (Santa Maria Maggiore) zároveň s dokladom Apoštolskej Penitenciárie, ktorým boli odpustky riadne priznané.

Toto svedectvo je vydané, aby veriaci alebo pútnici o ňom sa dozvediac, rástli a upevňovali sa vo svojej zbožnosti.


Dané v Ríme 13. decembra 2019


Stanisław kardinál Ryłko

Archipresbyter Libériovej pápežskej Baziliky