Fatimská sobota v Klokočove

Košice, 7. september (TSKE) Začiatkom nového školského i cirkevného roka, 5. septembra, sa mariánski ctitelia opäť stretli v Klokočove na fatimskej sobote. Program začal modlitbou radostného ruženca, pokračujúc treťou hodinkou, po ktorej nasledovala katechéza, ktorú pripravil otec Martin Mihalčo, správca farnosti Jasenov. Katechézu v autorovom mene predniesol otec Michal Baran, z farnosti Vyšná Rybnica. V katechéze prítomných sprevádzal po stopách ikony z Klokočova, vzhľadom na súčasné historické poznatky, legendy a bádania.

Archijerejskú svätú liturgiu slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha. Vo svojej homílii sa zamyslel nad súčasnou krízou, ktorá vzbudzuje napätie a strach v spoločnosti. Použil príklad zo života, v ktorom vystrašené dieťa neuteká niekam von, ale utieka sa k svojej matke, podobne ako aj veriaci sa v čase neistoty utiekali a stále utiekajú k nebeskej Matke. Liturgické slávenie spevom sprevádzal chrámový zbor sv. Sedmopočetníkov zo Sobraniec. Pred záverečným požehnaním sa vladyka spolu s prítomnými kňazmi a veriacimi pomodlil Moleben pred Klokočovskou ikonou a poprial všetkým požehnaný začiatok nového cirkevného roka, osobitne študentom vyprosoval úspešný akademický rok aj šťastný návrat do školských lavíc po prestávke spôsobenej súčasnou pandémiou.

Na záver sa slova ujal otec Peter Čintala, správca farnosti Klokočov, ktorý v mene všetkých prítomných zablahoželal vladykovi Milanovi k jeho narodeninám, ktoré oslávil deň pred fatimskou sobotou, 4. septembra.

TSKE informoval Richard Fučko

Foto: Dávid Kováč