V Košickej eparchii boli menovaní noví synkeli (biskupskí vikári) pre maďarských, rusínskych a ukrajinských veriacich

Košice, 12. september (TSKE) V predvečer odpustovej slávnosti košického katedrálneho chrámu Narodenia presvätej Bohorodičky, v sobotu 12. septembra, boli v Košiciach menovaní dvaja noví synkeli (biskupskí vikári). Počas malého vchodu, prvej časti Božskej liturgie, vo chvíli keď sa vynáša Evanjeliár doprostred chrámu, prijali od vladyku Cyrila zlaté kríže s ozdobami ako znaky svojho úradu.

ThDr. Vojtech Boháč PhD., ml., duchovný správca maďarských veriacich v Košiciach, bol zároveň ustanovený za synkela pre maďarských veriacich byzantského obradu na území Košickej eparchie. Košickí vladykovia mu zároveň zverili na starosť oblasť medzinárodnej spolupráce a projektov.

Za synkela pre rusínskych a ukrajinských veriacich byzantského obradu na území Košickej eparchie bol menovaný administrátor farnosti Helcmanovce a aktuár Eparchiálneho úradu, mních Kassián Kamil Drozd.

Podľa cirkevného práva môže eparchiálny biskup alebo apoštolský administrátor slobodne ustanoviť vybraného kňaza za svojho synkela (vikára), ktorý samým právom vo vymedzenej časti eparchie alebo v istom druhu záležitostí, alebo pre veriacich zapísaných do inej cirkvi sui iuris, či pre určité skupiny osôb má takú istú moc, aká spoločným právom patrí protosynkelovi. Ak nie je spoločným právom výslovne nariadené ináč, synkelom v rámci im udeleného úradu patrí tá istá výkonná riadiaca moc ako eparchiálnemu biskupovi, s výnimkou toho, čo si eparchiálny biskup vyhradil pre seba alebo pre iných, alebo ktoré z práva vyžadujú jeho osobitný mandát.

Košická eparchia a hlavne jej sídlo, mesto Košice, sa v posledných rokoch stáva cieľom migrácie mnohých mladých ľudí. Keďže Košice ponúkajú dostatok pracovných a ekonomických príležitostí, tak košickým gréckokatolíckym biskupom záleží, aby aj tieto skupiny veriacich mali postarané o základné duchovné potreby. V posledných rokoch sa zintenzívňuje pastoračný záujem o maďarsky a rusínsky hovoriacich gréckokatolíkov v Košiciach. Zvláštny pastoračný záujem si vyžadujú aj veľké skupiny ukrajinsky hovoriacich veriacich byzantského obradu, ktorí prichádzajú za prácou a štúdiom na východné Slovensko. Zriadenie dvoch nových gréckokatolíckych farností v Košiciach v predchádzajúcich mesiacoch a dnešné menovanie dvoch nových synkelov, je teda vyjadrením snahy Košickej eparchie hľadať primerané odpovede na vážne výzvy súčasného sveta.

TSKE

Foto: Peter Hric