V slovenčine vyšiel výber diela gréckokatolíckeho jezuitu prof. Michala Lacka SJ

Košice 24. február (TSKE) V predchádzajúcich dňoch vyšla nová publikácia z produkcie Slovenského historického ústavu v Ríme s názvom Vybrané spisy prof. Michala Lacka SJ (1920-1982). Po kolokviu a zborníku o jeho osobe, ktoré uzreli svetlo sveta minulý rok pri príležitosti nedožitej storočnice jednej z najväčších osobností slovenskej katolíckej  a zvlášť gréckokatolíckej cirkvi 20. storočia, vychádza v slovenčine výber jeho diela. Ide o doteraz v slovenčine nepublikované spisy, príspevky a odborné články, ktoré tak slovenskej odbornej ale aj laickej verejnosti chcú ponúknuť výber z výstupov z vedeckej činnosti prof. Lacka.

Ako poznamenal v úvode knihy vladyka Cyril Vasiľ SJ: „Michal Lacko zomrel ako exulant v roku 1982 v Ríme. Po dvadsiatich rokoch, v roku 2002 bolo jeho telo prevezené na Slovensko a uložené na košickom cintoríne. Bol to návrat jeho fyzických pozostatkov. Teraz nadchádza čas, aby sa postupne na Slovensko vrátil Lacko „celý“ – aj v tom svojom nadčasovom diele, ktoré vznikalo za hranicami Slovenska ... “  Publikované dielo je tak ďalšou súčasťou procesu postupného odhaľovania osobnosti tohto zabudnutého slovenského velikána. Dielo prof. Lacka bolo doteraz na Slovensku známe hlavne cez jeho publikáciu o živote a diele sv. Cyrila a Metoda, prípadne cez preklad jeho doktorátu o dejinách Užhorodskej únie z roku 1646. Teraz sa slovenskej verejnosti dostáva do rúk výber jeho diela, ktorý poukazuje na širší záber odborného záujmu  tohto gréckokatolíckeho kňaza – jezuitu, slovenského národovca, vedca, archívneho výskumníka, historika, spisovateľa a stmeľovateľa slovenskej zahraničnej emigrácie.

Vydaná publikácia je v slovenskom kontexte ďalším dôležitým počinom, pretože približuje dielo na Slovensku ešte stále málo známej osobnosti, ktorá sa môže stať zdrojom inšpirácie pre rôzne oblasti slovenského kultúrneho, spoločenského a predovšetkým duchovného života. Pri pohľade na obsah prezentovanej publikácie je dôležité povedať, že život a dielo pátra Michala Lacka, by sa mali stať inšpiráciou predovšetkým pre Gréckokatolícku cirkev, ku ktorej sa celý život hrdo hlásil.

Na vydanie tejto publikácie prispela aj Spoločnosť Ježišova na Slovensku, z ktorej vyšiel aj prof. Michal Lacko a eparchia sv. Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského obradu v Kanade, o ktorej vznik sa významnou mierou pričinil.

V prípade záujmu o knihu je možné kontaktovať tajomníka Slovenského historického ústavu v Ríme na adrese: tajomnik@shur.sk.


TSKE informoval Martin Mráz

Foto: Istituto Storico Slovacco di Roma - Slovenský historický ústav v Ríme