V Košiciach zasadala celoslovenská Rada pre rodinu KBS

Košice, 19. máj (TSKE) Rada KBS pre rodinu sa v utorok 17. mája stretla na druhom tohtoročnom zasadnutí na Eparchiálnom úrade v Košiciach. Stretnutia sa zúčastnilo 19 zástupcov diecéz a eparchií na čele s predsedom Rady KBS pre rodinu. Stretnutie začalo sv. liturgiou, ktorej predsedal vladyka Cyril Vasiľ SJ. Hlavnou témou programu bola formácia seminaristov, kňazov, manželov a odborníkov v oblasti teológie manželstva a rodiny a pastorácie rodín, ktorá bola vybraná spomedzi piatich diskutovaných tém posledného zasadnutia Rady ako prioritná na nadchádzajúce trojročné funkčné obdobie.

V úvode stretnutia predseda Rady predstavil víziu i kontext témy. Následne prítomní členovia Rady mapovali stav formácie a vzdelávania spomenutých cieľových skupín na Slovensku i v zahraničí. V spoločnom brainstromingu vznikol zoznam skúsenostných, formačných i vzdelávacích programov  , ktoré boli jednotlivými členmi Rady stručne predstavené. Po tomto zmapovaní stavu členovia Rady diskutovali v štyroch malých pracovných skupinách podľa jednotlivých cieľových skupín (formácia seminaristov, formácia kňazov, formácia manželov a formácia odborníkov). Zadaním diskusných skupín bolo hľadanie konkrétnych možností a definícia potrebných krokov vo formácii týchto skupín. Po prezentácii záverov prítomní hlasovali o prioritizácii konkrétnej pastoračnej skupiny. Z hlasovania členov vyplynulo, že Rada sa v najbližšom období fokalizuje na hľadanie možností formácie kňazov a seminaristov v oblasti manželstva a rodiny. Nasledovné kroky budú predmetom ďalších zasadnutí Rady.

V ďalšej časti programu zazneli informácie o stavu a krokoch v procese hodnotenia a aktualizácie tém Kurzov prípravy na manželstvo. Po Celoslovenskom stretnutí spolupracovníkov v kurzoch prípravy na manželstvo, ktoré sa uskutočnilo 9. októbra 2021 v Žiline, pripravili členovia Rady sériu deviatich hodnotiacich on-line stretnutí jednotlivých tém KPM, ktorých účastníkmi boli kňazi, animátorské a lektorské páry z tímov KPM. Z týchto stretnutí i ďalších dotazníkov vznikol materiál, ktorý bude v následných krokoch analyzovaný. Pre túto potrebu Rady vytvorila špeciálnu pracovnú skupinu.

Ďalším bodom programu bolo predstavenie prác na pripravovanej príručke Malá cesta kresťanských manželov o sviatosti manželstva, ktorá aktuálne prechádza redakciou členmi Rady.

Zazneli informácie o X. Svetovom stretnutí rodín, o programe stretnutia v Ríme i o pripravovaných diecéznych stretnutiach rodín na Slovensku. Rovnako zazneli informácie o mediálnych prenosoch z týchto podujatí. Na stretnutí bola zároveň odprezentovaný nový videoklip slovenskej verzie hymny SSR.

Členovia Rady boli tiež oboznámení s aktualitami a materiálmi z Dikastéria pre laikov, rodinu a život o 2. Svetovom dni starých rodičov a seniorov, ktorý je naplánovaný na 24. júla.

V závere zazneli aktuality z jednotlivých diecéz a eparchií, ako aj správy zo zahraničných podujatí: zo stretnutia Rady CCEE pre rodinu vo Vilniuse v Litve a zo stretnutia FAFCE v maďarskom Váci.

Ďalšie stretnutie Rady bude 4. októbra 2022 v Bratislave.


TSKE informoval Richard Kucharčík

Foto: Martin Sokáč