Apoštolská Penitenciária udelila jubilujúcim chrámom Košickej eparchie odpustkové privilégia

Košice, 2. júl (TSKE) Na Sviatok svätých, slávnych, všechválnych a najvyšších apoštolov Petra a Pavla, 29. júna, boli zverejnené dekréty Apoštolskej Penitenciárie, ktorými v mene pápeža Františka udeľuje dvom jubilujúcim chrámom Košickej eparchie mimoriadne privilégium získať v týchto chrámoch počas jedného roka plnomocné odpustky.

Jedná sa o farský chrám Všetkých svätých v Trhovišti a o farský chrám Nanebovstúpenia Pána v Belži, ktoré si tento rok pripomínajú dvesto rokov od ich posvätenia. Pre veriacich a pútnikov to znamená, že v čase od 3. júna 2018 do 3. júna 2019 v Trhovišti a v čase od 13. mája 2018 do 13. mája 2019 v Belži, môžu denne získavať úplné odpustky – pre seba alebo pre duše v očistci, pri splnení zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca).

V Belži bola slávnosť vyhlásenia odpustkových dekrétov umocnená aj návštevou arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ, sekretára Kongregácie pre Východné cirkvi v Ríme. Vo svojej homílii na príklade sv. apoštolov Petra a Pavla poukázal na svätosť v každodennom živote, ktorá robí ľudí normálnymi a pomáha hodnoty Evanjelia zakoreniť v prostredí, v ktorom žijú. Po svätej liturgii vladyka Cyril prečítal odpustkové dekréty a povzbudil všetkých domácich k hojnému využívaniu tohto mimoriadneho daru. Zároveň pozval aj všetkých veriacich Košickej eparchie, aby našli spôsob ako putovať do týchto jubilejných odpustkových chrámov.