Exhumácia a uloženie telesných pozostatkov redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka

Košice, 11. november (TSKE) Po získaní potrebných povolení z Posvätnej kongregácie pre kauzy svätých v Ríme a kompetentných úradov na Slovensku sa dňa 18. septembra 2019 uskutočnila exhumácia telesných pozostatkov Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka CSsR. Súhlas na exhumáciu v eparchiálnej fáze procesu blahorečenia dali prešovský arcibiskup a metropolita Mons. Ján Babjak SJ a košický eparcha Mons. Milan Chautur CSsR.

Prešovský arcibiskup menoval tribunál na čele so súdnym vikárom a biskupským delegátom ICLic. Jaroslavom Pasokom. O vykonanie exhumácie a súdnoznaleckej expertízy boli požiadaní prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Martin Prof. MUDr. František Novomeský, PhD., a primár súdnolekárskeho pracoviska Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou MUDr. František Štuller, PhD.

Po modlitbe a zložení prísahy v kláštornej kaplnke redemptoristov sa členovia tribunálu, redemptoristi a ostatní prítomní presunuli na verejný cintorín. Tu zložili prísahu aj pracovníci pohrebnej služby, príbuzní a ďalší kňazi, aktívni účastníci otvárania hrobu Božieho služobníka. Po otvorení hrobu a základnej identifikácii boli telesné pozostatky vložené do pripravenej rakvy a prevezené na špecializované pracovisko do Martina na ďalšie skúmanie.

Tribunál, vicepostulátor, viceprovinciál a fotograf sa 4. novembra 2019 stretli na pracovisku Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice v Martine. Prof. František Novomeský, primár František Štuller a doktorandka antropologička Mária Putško im priblížili výsledky odborného skúmania a konzervácie telesných pozostatkov Božieho služobníka Jána Ivana Mastiliaka. Následne boli telesné pozostatky prevezené do kláštora redemptoristov v Stropkove.

Nasledujúci deň 5. novembra 2019 sa o 15.30 hodine v kláštore redemptoristov opäť stretol tribunál, vicepostulátor a ostatní kompetentní. V súlade s kánonmi a predpismi zapečatili telesné pozostatky Božieho služobníka uložené v pripravenej urne. Následne boli prenesené do Chrámu svätých Cyrila a Metoda a vložené do pripraveného hrobu. Potom sa prítomní pomodlili nad hrobom Božieho služobníka panychídu.

Keďže 5. november je aj dňom narodenia Božieho služobníka, o 18.00 hodine bola za neho slúžená svätá liturgia, na ktorej spoluslúžili rehoľní spolubratia redemptoristi na čele s viceprovinciálom Metodom Marcelom Lukačikom i eparchiálni kňazi. Na bohoslužbe sa zúčastnili aj miestni veriaci i príbuzní Božieho služobníka.

Oficiálne otvorenie procesu o živote, hrdinských čnostiach, o povesti svätosti a znameniach Božieho služobníka rehoľného kňaza Jána Ivana Mastiliaka sa uskutočnilo 31. januára 2015 v Prešove. Exhumácia, prenesenie a uloženie jeho pozostatkov do Chrámu svätých Cyrila a Metoda pri Kláštore redemptoristov v Stropkove sú ďalším krokom k zavŕšeniu eparchiálnej fázy beatifikačného procesu.

V rokoch 1928 – 1929 v stropkovskom kláštore Boží služobník absolvoval ročný noviciát a zložil rehoľné sľuby, ktorými svoj život zasvätil službe Bohu. Veríme, že príklad jeho života pritiahne aj ďalších veriacich urobiť podobný krok a ponúknuť svoj život službe Bohu či už v kongregácii redemptoristov, alebo tam, kde ich Boh povolá.


TSKE informoval Daniel Atanáz Mandzák CSsR, vicepostulátor kauzy blahorečenia.

Foto: Maroš Dupnák