Katechéti Košickej eparchie rozoberali témy biblických kníh

Košice, 22. november (TSKE) Kňazi a katechéti Košickej eparchie sa 20. novembra zamýšľali nad posolstvom kníh zo Svätého písma, ktoré sú predmetom tohtoročných biblických súťaží. Program začal modlitbou tretej hodinky v kaplnke košického eparchiálneho úradu, po ktorej prítomných privítal otec Ján Ducár, riaditeľ Katechetického úradu.  Po úvodných inštrukciách program pokračoval exegézou, ktorú si pripravil otec Milan Diheneščík, duchovný správca Cirkevného gymnázia svätého Jána Krstiteľa v Trebišove. Vytýčil tak spoločné témy nachádzajúce sa v Knihe Exodus, v Knihe proroka Jonáša a v Jánovom evanjeliu. Obzvlášť sa zameral na dôležitosť poslušnosti kresťana a odovzdanosti sa vo viere so zreteľom na cieľ - nebo.

TSKE informoval Katechetický úrad Košickej eparchie

Foto: Monika Girovská