Obsahom tejto školy kantorovania sú nasledovné okruhy tém:

        1. Základy hudobnej náuky a hlasová výchova;
        2. Liturgické pravidlo (cyklus tematických prednášok z liturgiky);
        3. Spev stálych i menlivých častí bohoslužieb (liturgia v jazykovej modifikácii slovensky a cirkevnoslovansky, večiereň, utiereň,  hlasy, samohlasy, irmosy, sobáš, krst, liturgické piesne...)
        4. Vzhľadom k prebiehajúcemu procesu schvaľovania oficiálnych  textov obradu pohrebu bude do kurzu aktuálne zaradená aj téma obradu  pohrebu v novej textovej modifikácii.     

         Cieľovou skupinou, ktorú by sme chceli osloviť sú všetci, ktorí  majú záujem o zvýšenie úrovne liturgického spevu bez ohľadu na vek a  hudobné, či liturgické vzdelanie.   

 

Termíny Kantorského kurzu 2019

KOŠICE

POZOR ZMENA!!!

Všetky plánované stretnutia  v Košiciach sa z objektívnych dôvodov rušia. Najbližšie stretnutie sa bude konať až v jeseni. Ďalšie informácie zverejníme v dostatočnom časovom predstihu. 

TREBIŠOV

Stretnutia kantorského kurzu sa v roku 2018-2019 ukončili. Informácie ohľadne ďalšieho ročníka poskytneme v dostatočnom časovom predstihu.