Pri príležitosti nedožitej storočnice vyšiel zborník venovaný životu a dielu prof. Michala Lacka SJ

Košice, 18. august (TSKE) Vatikánsky rozhlas v augustovej rubrike zo života Gréckokatolíckej cirkvi dáva do pozornosti publikáciu venovanú storočnici veľkej osobnosti slovenských gréckokatolíkov prof. Michala Lacka SJ. Ide o zborník príspevkov zo spomienkového dvojdnia na prof. Lacka, ktoré sa uskutočnilo koncom januára tohto roka v Centre spirituality Východ-Západ v Košiciach a v jeho rodisku v Krásnej nad Hornádom. Na príprave spomienkového podujatia sa podieľala aj Gréckokatolícka eparchia Košice.

Samuel Jackanič SJ, slovenský gréckokatolícky jezuita a spolupracovník Vatikánskeho rozhlasu, spracoval príspevok, ktorý vám prinášame v plnom znení:

Osobnosť slovenského gréckokatolíckeho jezuitu o. Michala Lacka SJ by mala byť pravidelným poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu pomerne dobre známa. Počas uplynulých rokov boli v našej rubrike pre gréckokatolíkov, ktorú koniec koncov založil a celý život viedol práve o. Lacko, odvysielané viaceré príspevky o jeho živote a diele. V tom dnešnom si jeho osobnosť priblížime trochu iným, netradičným spôsobom, a síce predstavením najnovšieho zborníka venovaného jeho životu a dielu, ktorý vyšiel v druhej polovici júla v Slovenskom historickom ústave v Ríme.

Zborník nesie názov Prof. Michal Lacko SJ: 100 rokov od narodenia a obsahuje prednášky, ktoré odzneli počas odborného kolokvia, usporiadaného v januári pri príležitosti 100. výročia narodenia o. Lacka v Košiciach. Okrem týchto pôvodných prednášok bol zborník doplnený o ďalšie príspevky a svedectvá.

V minulosti boli o živote a diele o. Lacka, ktorý bol, čo sa týka publikačnej a mobilizačnej činnosti, v 20. storočí jednoznačne najvýraznejšou osobnosťou našej Gréckokatolíckej cirkvi, publikované zborníky z dvoch vedeckých konferencií. Špecifikom a prínosom príspevkov publikovaných v tomto najnovšom, treťom zborníku je to, že okrem všeobecne známych faktov prinášajú viaceré z nich mnohé doteraz nepublikované informácie a pohľady na život a dielo slovenského gréckokatolíckeho jezuitu. Najväčší podiel na vydaní tohto nevšedného a cenného diela má jeho zostavovateľ a riaditeľ Slovenského historického ústavu v Ríme Daniel Černý.

Spomínaný zborník je rozdelený na štyri časti. V tej prvej sú zdokumentované slávnostné príhovory z už spomínaného januárového odborného kolokvia,  ako aj homília prešovského arcibiskupa a metropolitu Jána Babjaka SJ, ktorú predniesol počas archijerejskej božskej liturgie v Krásnej nad Hornádom 19. januára, teda v deň 100. výročia narodenia o. Lacka.

Druhá časť zborníka ponúka možnosť oboznámiť sa s výsledkami najnovšieho historického výskumu týkajúceho sa života a diela o. Lacka. V tejto časti knihy možno nájsť napríklad analýzu dokumentov svedčiacich o angažovanosti o. Lacka pri vzniku slovenskej gréckokatolíckej eparchie v Kanade či o sledovacích aktivitách ŠtB s osobitným zreteľom na pašovanie náboženskej literatúry, ktorou o. Lacko bohato zásoboval svojich rodákov vo vtedajšom Československu.

Tretia časť zborníka je venovaná aktuálnosti odkazu o. Michala Lacka SJ a možno v nej nájsť krátku prezentáciu Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka SJ v Košiciach či analýzu súčasnej slovenskej gréckokatolíckej emigrácie v kontexte práce o. Lacka pre vtedajšiu gréckokatolícku diaspóru.

Záverečná, štvrtá časť zborníka ponúka viacero osobných spomienok a svedectiev na o. Lacka, ktoré boli do slovenčiny preložené zostavovateľom zborníka z angličtiny, nemčiny a taliančiny. Tieto osobné spomienky a svedectvá dotvárajú krásnu a bohatú mozaiku života a diela o. Michala Lacka a osobitným spôsobom zdôrazňujú krásu jeho srdca i šírku jeho rozhľadu a horizontov.

Spomínaná publikácia je v kontexte našej Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku nezvyčajným a obdivuhodným počinom, pretože nám približuje veľmi dôležitú a zároveň ešte stále málo známu postavu z našich novších dejín. Podobných publikácií sa v našom prostredí vyskytuje, žiaľ, ešte stále málo, a tak nás informácia o tejto knihe napĺňa radosťou a nádejou, že v budúcnosti takýchto publikácií pribudne viac a že sa život a dielo o. Michala Lacka SJ budú pre všetkých kresťanov na Slovensku čoraz viac stávať zdrojom inšpirácie a povzbudením v našom svedectve o Božej láske v prostredí, do ktorého nás Pán posiela.

Samuel Jackanič SJ

Foto: Istituto Storico Slovacco di Roma - Slovenský historický ústav v Ríme