Archijerejská svätá liturgia a prezentácia historickej knihy o farnosti Koromľa

Košice, 2. november (TSKE) V nedeľu 31. októbra vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – eparchiálny biskup Košickej eparchie slávil archijerejskú svätú liturgiu v Koromli. Stalo sa tak pri príležitosti prezentácie knihy o histórii tejto farnosti.

Pred samotným začiatkom svätej liturgie bol prečítaný dekrét Apoštolskej penitenciárie v Ríme, ktorým sa vyhlasuje jubilejný rok farnosti Koromĺa a udeľuje sa návštevníkom jubilujúcemu chrámu možnosť získania plnomocných odpustkov.  Následne otec arcibiskup posvätil novú čašu a diskos.

Vo svojej homílii sa vladyka Cyril zameral na dôležitosť koreňov pre jednotlivca ako i pre farské spoločenstvo. Týmito koreňmi sú duchovné základy a viera v Boha.

V závere sv. liturgie bol prečítaný druhý dekrét z Vatikánu, ktorým sa košickému eparchiálnemu biskupovi dáva fakulta udeliť jeden krát počas jubilejného roka farnosti pápežské požehnanie spojené s možnosťou získania úplných odpustkov.

Po liturgii nasledovalo uvedenie a požehnanie knihy pod názvom Dejiny farnosti Koromľa. Autorom knihy je PhDr. Vavrinec Žeňuch, doktorand histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Dr. Žeňuch je autorom viacerých historických publikácií, pričom jedna z nich je aj publikácia o obci Husák, z ktorej pochádza. Táto obec územne spadá aj pod gréckokatolícku farnosť Koromľa, o ktorej sa zmieňuje v danej publikácii. 

Myšlienka napísať menšiu brožúr o farnosti Koromľa vznikla na podnet miestneho farára otca Ľuboslava Tótha. Pri zhromažďovaní historických faktov Dr. Žeňuch zistil, že chrám sv. Archanjela Michala v Koromli má 250 rokov. Po tomto zistení a ďalšom zozbieraní historických faktov nakoniec z „menšej brožúry“ vznikla vyše 280 stranová knižná publikácia.

Archijerejská svätá liturgia a prezentácia knihy boli odvysielané v priamom prenose TV Zemplín (Logos). Počas jubilejného roka (6. septembra 2021 – 8. novembra 2022) farnosť Koromľa slávi 250. výročie posvätenia chrámu sv. Archanjela Michala a 585. výročie svojej prvej písomnej zmienky. 31. október 2021 sa stal historickým dňom pre obec a farnosť Koromľa.

TSKE indormoval Stanislav Bujda ml.

Foto: Stanislav Bujda ml.

Preklad dekrétov: 

Apoštolská penitenciária

Prot. N. 618/21/I

Najblaženejší Otče,

Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup, úctivo predstavil farské spoločenstvo sv. Michala Archanjela v Koromli z tejže eparchie, ktoré slávi 250. výročie od kedy bol postavený farský chrám.

Na dôstojne pripomenutie tejto vzácnej udalosti budú sa konať posvätné obrady a iné duchovne úkony, tak aby veriaci v Krista, ktorých početná účasť sa predvída, mohli občerstviť svoje duše sviatosťou Pokánia a najsvätejšou Eucharistiou a aby tak mohli vzrastať v úprimnej nábožnosti k svojmu nebeskému patrónovi.

Preto teda tento najdôstojnejší žiadateľ spolu s farárom vyššie zmienenej farnosti, zažiadal s dôverou od Tvojej Svätosti dar odpustkov pre pútnikov a iných nábožných návštevníkov.

Dňa 6. septembra 2021

Apoštolská penitenciária, z poverenia Najsvätejšieho Otca Františka, ochotne udeľuje odpustky, pri riadnom splnení zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca) veriacim skutočne kajúcim a pohnutým láskou, od dňa 6.9.2021 až do dňa 8.11.2022, ktoré môžu na spôsob príhovoru byť aplikované aj pre duše zosnulých veriacich zadržiavaných v očistci, ak farský chrám sv. Michala Archanjela na spôsob putujúcich navštívia a tam jubilejné obrady nábožne vykonajú alebo aspoň pre primeraný čas v nábožnom rozjímaní sa v ňom zdržia, zakončiac ho modlitbou Pána, Vyznaním viery a vzývaním najsvätejšej Panny Márie a sv. Michala Archanjela.

Veriaci tejto farnosti, starí, chorí alebo obmedzení iným vážnym dôvodom, tak isto môžu získať odpustky, ak zavrhujúc akýkoľvek hriech a majúci úmysel čím skôr vyplniť tieto 3 zvyčajné podmienky, duchovne sa zjednotia s výročnými slávnosťami a svoje modlitby a bolesti alebo ťažkosti svojho života obetujú milosrdnému Bohu skrze najsvätejšiu Máriu.

Aby teda prístupu k Božej láskavosti skrze moc kľúčov danú Cirkvi ľahšie v pastoračnej láske bolo umožnené, táto Penitenciária dôrazne žiada, aby farár a kňazi ktorí majú potrebné fakulty na spovedanie, v tomto jubilujúcom chráme pohotovo a veľkodušne sa dali k dispozícii k vysluhovaniu sviatosti pokánia a aby často udeľovali sv. prijímanie nemocným. 

Toto platí pre jubilujúcu farnosť. Akékoľvek opačné ustanovenia nie sú nijakou prekážkou.

Mauro kardinál Piacenza

Veľký Penitenciár

Krištof Nykiel

Regent

Apoštolská penitenciária

Prot.N. 619/21/I

Apoštolská penitenciária na základe fakúlt, ktoré jej osobitným spôsobom udelil Najsvätejší Otec v Kristovi a našom Pánovi, Pán František, z Božej Prozreteľnosti pápež, udeľuje ctihodnému Otcovi Pánovi Cyrilovi Vasiľovi SJ, košickému eparchiálnemu biskupovi, možnosť, aby pri príležitosti  jubilea sv. archanjela Michala vo farnosti Koromľa, v deň, ktorý si zvolí v prospech veriacich, po slávení Božskej obety (liturgie), udelil všetkým prítomným veriacim, skutočne kajúcim a pohnutým láskou, ktorí sa zúčastnili na tej istej posvätnej liturgii, pápežské požehnanie spojené s plnomocnými odpustkami, pri splnení zvyčajných podmienok (sviatostná spoveď, Eucharistické prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca).

Veriaci, ktorí zbožne prijali pápežské požehnanie, aj keď sa kvôli rozumným okolnostiam nemohli fyzicky zúčastniť na posvätných obradoch, za predpokladu, že s oddanou pozornosťou vykonávali tie isté posvätné obrady, kým boli vysielané v televízii alebo rozhlase, budú môcť získať v súlade so zákonom plnomocné odpustky.

Dané v Ríme, v sídle Apoštolskej penitenciárie, v roku 2021, dňa 6. septembra.

Mauro kardinál Piacenza

Veľký Penitenciár

Krištof Nykiel

Regent