30. výročie posvätenia Chrámu Matky ustavičnej pomoci v Dargove

Košice, 27. september (TSKE) V nedeľu 25. septembra sa uskutočnila milá slávnosť v gréckokatolíckom chráme v Dargove pri príležitosti 30. výročia posviacky chrámu. Veriaci so svojím duchovným otcom Patrikom Jurkom privítali medzi sebou vladyku Cyrila Vasiľa SJ, arcibiskupa - košického eparchiálneho biskupa spoločne s jeho sprievodom. V úvode otca arcibiskupa oboznámila JUDr. Jarmila Ferenčíková s históriou a výstavbou chrámu v Dargove, ktorého patrónkou je Matka ustavičnej pomoci.

Svätá liturgia prebiehala v slávnostnej duchovnej atmosfére za účasti otca Miroslava Pohára, sečovského protopresbytera, miestnych veriacich a veriacich z okolitých obcí. Vladyka Cyril veriacim v homílii rozlomil Božie Slovo a zdôraznil dôležitosť prijatia povolania a nasledovania na príklade apoštolov. Pritom zdôraznil dôležitosť samotného chrámu, kde sa schádza spoločenstvo a uprostred, ktorého má byť Kristus. V závere upriamil pozornosť na podstatnú úlohu rodiny, otca a matky, v prežívaní viery v každodennom živote. Archijerejská liturgia bola obohatená spevom bohoslovcov a miestnym mládežníckym zborom.

V závere za všetkých veriacich vyjadrili vďačnosť za jeho návštevu miestni kurátori. Slávenie svätej liturgie bolo ukončené myrovaním. Nasledovalo agapé pri chráme a slávnostná recepcia s vladykom Cyrilom.

Vďační veriaci z Dargova.

TSKE informoval: Patrik Jurko

Foto: Patrik Jurko