Ukončenie projektu na SOŠPg sv. Cyrila a Metoda v Košiciach

Košice, 30. september (TSKE) Na strednej odbornej pedagogickej škole sa úspešne zavŕšili aktivity projektu pod názvom Zvýšenie kvality vzdelávania a prepojenia s praxou na SOŠ pedagogickej sv. Cyrila a Metoda na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Záujem neustále zvyšovať kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce sa v období vyše dvoch rokov implementácie projektových aktivít uskutočňoval prostredníctvom vzájomného obohacovania a skvalitňovania odborného rastu pedagógov s prepojením na praktickú činnosť žiakov.

Škola sa tak v uplynulom období stávala atraktívnejšou najmä v štyroch oblastiach: 

1. prácou štyroch pedagogických klubov /PK rozvoja jazykových zručností, PK Človek ako biologická bytosť, PK Tvorivosť a fantázia v umení a PK Svet čísel, financií a technológií/.

Každotýždenné vzájomné vzdelávanie a výmena skúseností medzi učiteľmi prinieslo pre budúce školské roky nové metodické listy, manuály pre učiteľov s využitím didaktickej techniky, databázu problémových úloh v odborných predmetoch, pracovné listy pre žiakov, pojmové mapy a úlohy využívané pri projektovom vyučovaní, powerpointové prezentácie, aplikačné úlohy formou didaktických hier atď...

2. mimoškolskou činnosťou /prácou učiteľov v krúžkoch zameraných na prípravu stredoškolákov - tretiakov a štvrtákov na praktické výstupy v materských školách (ďalej MŠ) a školských kluboch detí (ďalej ŠKD)/.

Pedagógovia po vyučovacích hodinách pri pravidelných stretnutiach (konzultácie, korekcie a následná kontrola príprav žiakov) podporovali rozvoj praktických zručností a znalostí žiakov v študijnom odbore Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo lepším poznávaním vzdelávacích štandardov vzdelávacích oblastí  v MŠ a oblastí výchovy v ŠKD, aby mohli kvalitnejšie realizovať praktický výstup v zariadeniach praxe.

3. vzdelávaním pedagógov /aktualizačné vzdelávania pre celý učiteľský kolektív/.

Počas 2 rokov boli realizované tri viacdňové vzdelávacie pobyty v priestoroch Hotela Solisko na Štrbskom plese zamerané na psychohygienu pedagogického zamestnanca, zážitkové učenie na strednej škole a rozvíjanie kompetencií učiteľov v oblasti čitateľskej gramotnosti pod vedením skúsených lektorov z Akadémie vzdelávania, n. o. v Michalovciach.

4. vybavením modernou technikou /nové hardvérové a softvérové vybavenie pre kmeňové triedy/.

V rámci projektu získala škola nové IT vybavenie pre modernizáciu prezenčného i dištančného vzdelávania (počítače, interaktívne tabule, dataprojektory, ako aj k nim prislúchajúce softvéry ako Gaoke Board, Office 365, Alfík atď.) v celkovej hodnote 30.000 €.       

Naša škola sa stala bohatšou i o túto skúsenosť a ostáva dúfať, že namáhavá práca pedagógov pomôže zvýšiť pripravenosť našich absolventov pre trh práce.


TSKE informovala Klára Zorvanová

foto: Michaela Benediková