Ocenenie pre predsedu Spolku sv. Cyrila a Metoda

Košice, 7. október (TSKE) V piatok 30. septembra sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenení osobnostiam spojeným s mestom Michalovce. Medzi 37 ocenenými za ostatné tri roky bol aj o. doc. Michal Hospodár, dlhoročný predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda. Primátor mesta Viliam Zahorčák mu udelil Cenu mesta Michalovce.

V ďakovnom príhovore za všetkých ocenených vyjadril Michal Hospodár potrebu v dnešnej dobe ostať vnútorne radostným a vďačným. Prítomných vyzval, aby ostali verní konaniu dobra za každých okolností.

Na podujatí sa zúčastnil aj vladyka Milan Chautur, košický emeritný biskup, emeritný župan Zdenko Trebuľa a ďalší hostia. Slávnostný večer bol spestrený kultúrnym programom a recepciou.

doc. ThDr. Michal Hospodár
Pri príležitosti 80. výročia založenia bývalej Jednoty sv. Cyrila a Metoda, 30. výročia jej obnovenia a vzniku Spolku sv. Cyrila a Metoda.
Doc. ThDr. Michal  Hospodár študoval na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislave. Štúdium teológie úspešne ukončil a po vysviacke pôsobil v pastorácii ako kaplán v Michalovciach, neskôr v Poprade a následne od roku 1997 v novovzniknutej Farnosti sv. Petra a Pavla v Košiciach – Terase, kde zotrval do júna 2004.
V roku 1991 bol Michal Hospodár jedným zo zakladajúcich členov Spolku sv. Cyrila a Metoda a od  roku 1999 až doteraz je predsedom Spolku sv. Cyrila a Metoda Michalovce. Doc. Hospodár pôsobí v spolku už dlhé obdobie a počas  jeho pôsobnosti, okrem iného, v roku 2014 odhalil spolok drevené súsošie slovanských apoštolov Cyrila a Metoda v životnej veľkosti na Hollého ulici, prispel k tomu, aby pamätná tabuľa v budove Gymnáziu P. Horova v Michalovciach pripomínala ThDr. Jána Murína. Na území mesta Michalovce spolok organizoval viaceré cirkevné slávnosti a spomienkové podujatia. Jubilujúci Spolok sv. Cyrila  a Metoda, ktorému už viac ako dve desaťročia Doc. Hospodár  predsedá, vo svojej činnosti nadväzuje na bývalú Jednotu sv. Cyrila a Metoda, ktorá vznikla v roku 1941 a zanikla násilne s likvidáciou Gréckokatolíckej cirkvi v roku 1950. Prvé obnovujúce valné zhromaždenie sa uskutočnilo 2. marca 1991 v Michalovciach. Spolok má niekoľkotisícovú členskú základňu.
Michal Hospodár pracuje naplno v akademickom a tiež cirkevno-mediálnom prostredí. V roku 1995 sa stal zodpovedným redaktorom Gréckokatolíckeho kalendára a rediguje ho bez prestávky doteraz. V roku 1997 bol vymenovaný za člena redakčnej rady Duchovného pastiera (revue pre kňazov), pôsobí ako externý redaktor gréckokatolíckeho časopisu Slovo, spolupracuje s košickou redakciou evanjelizačného rádia Lumen. Bol aj členom Rady pre médiá pri KBS a hovorcom Košickej eparchie.
Od roku 2002 pôsobí ako odborný asistent na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity. Je členom jej vedeckej rady, podpredsedom Akademického senátu GTF PU a tiež členom redakčnej rady univerzitného časopisu Na Pulze. V roku 2010 mu bol udelený titul docent. Vo svojej vedeckej práci sa zameriava na pastorálnu teológiu, pastorálnu psychológiu, odovzdávanie viery i formáciu budúcich kňazov.

TSKE a michalovce.sk

Foto: michalovce.sk