Slávnosť sv. Petra a Pavla v Kojšove

Košice 26. jún (TSKE) V Kojšove sa v nedeľu 25.júna  konala odpustová slávnosť z príležitosti sviatku sv. apoštolov Petra a Pavla, súbežne s výročím 200 rokov od zhotovenia ikonostasu v chráme. Vysokopreosvietený vladyka Cyril Vasiľ SJ za účasti hojného počtu kňazov zo spiškonovoveského protopresbyterátu, ako aj kňazov ktorí pôsobili alebo pochádzajú z Kojšova, slúžil archijerejskú liturgiu v priamom prenose RTVS. Udalosť sprevádzal svojim spevom katedrálny zbor z Košíc. 

Na začiatku sv. liturgie bola posvätená ikona sv. apoštolov Petra a Pavla, ktorá bude trvale prítomná v chráme. Vladyka Cyril vo svojej homílii povedal, že ľudia vo všeobecnosti majú radi osobnosti, ktoré vytvárajú dvojicu, či už v kultúre alebo v histórii. Sv. Peter a sv. Pavol boli dvojicou, ktorá sa od seba osobnostne líšila. Obidvaja nám však odovzdávajú vzácny poklad evanjelia. Sv. Peter je skalou, ktorý nám predstavuje istotu a tradíciu prvého kresťanského spoločenstva. Sv. Pavol zas predstavuje cirkev v pohybe, ktorá vychádza v ohlasovaní radostnej zvesti k pohanom. Každý ohlasoval evanjelium svojim spôsobom, ale obaja spolu tvoria stĺpy Cirkvi. Cirkvi, ktorá v sebe spája to ľudské, plné neschopnosti, zrady a zlyhania, ale aj to čo je božie, teda Kristovu milosť, odpustenie a milosrdenstvo, ako aj ponuky k obráteniu. Sv. Cyprián vo svojej odpovedi na krehkosť ľudského spoločenstva v Cirkvi hovorí svoju slávnu vetu, ak by človek chcel pohrdnúť a odmietnuť Cirkev – „Nemôže mať Boha za otca ten, kto nemá Cirkev za svoju matku.“ A tak sv. apoštol Pavol v liste Efezanom nám dáva odpoveď, ako máme v našej dnešnej dobe žiť svoju vieru: „Žime podľa pravdy v láske všestranne vrastajme do toho, ktorý je hlavou, do Krista. Z neho celé telo, pevne zviazané a pospájané všetkými oživujúcimi spojivami, podľa činnosti primeranej každej časti, rastie a buduje sa v láske.“

Po sv. liturgii nasledoval obchod okolo chrámu s čítaním evanjelií. Krása kojšovských krojov a slnečného počasia pozlátila nielen to, čo boli ľudia schopní vidieť fyzickým zrakom, ale zostúpila v prvom rade do sŕdc a duší v pokoji a radosti, ktorú Kristus neviditeľným spôsobom zasial do nás pri tomto zhromaždení a vytvorení spoločenstva, ktoré sa s láskou hlási ku Nemu.

TSKE informoval Tomáš Labanič