Nová apoštolská administratúra pre gréckokatolíkov v Kazachstane a Strednej Ázii

Košice, 4. jún (TSKE) Prvého júna 2019 bola rozhodnutím pápeža Františka zriadená Apoštolská administratúra pre katolíkov byzantského obradu v Kazachstane a Strednej Ázii so sídlom v Karagande a bol ustanovený jej prvý apoštolský administrátor. Týmto rozhodnutím sa pastoračne vyriešila starostlivosť o gréckokatolíkov v Kazachstane, Kirgizsku, Tadžikistane a Uzbekistane. Za prvého apoštolského administrátora bol menovaný doterajší delegát Kongregácie pre východné cirkvi, o. mitrát Vasiľ Hovera. Apoštolská administratúra je ako pojem známa aj nám, nakoľko po politických zmenách v roku 1939 vznikla z časti Mukačevskej eparchie na našom území práve Apoštolská administratúra, ktorá sa stala základom na neskorší vznik Košického apoštolského exarchátu, dnešnej eparchie.

Dejiny gréckokatolíkov v Strednej Ázii 

Sporadické informácie o gréckokatolíkoch na území Strednej Ázie poznáme aj z minulosti, avšak boli to hrôzy sovietskych deportácii, ktoré spôsobili masové presídlenie poväčšine ukrajinských gréckokatolíkov v časoch vlády Stalina. Podľa niektorých tu medzi rokmi 1939 až 1953 bolo presídlených okolo 150 000 ukrajinských gréckokatolíkov. Medzi významných presídlencov patrili aj dnes blahoslavený biskup Nikita Budka a kandidát blahorečenia, Boží služobník Alexander Chira, tajný biskup mukačevský a bývalý rektor seminára v Užhorode. Po Stalinovej smrti sa mnohí mohli vrátiť domov, ale niektorí zostali.

Pastoračná starostlivosť o miestnych gréckokatolíkov

V roku 1991 bola pastoračná starostlivosť o miestnych gréckokatolíkov zverená J. Exc. Mons. Pavlovi Lengovi, apoštolskému administrátorovi Kazachstanu a Strednej Ázie. Medzi rokmi 1996 a 2002 vykonával túto úlohu vladyka Vasiľ Ihor Medvit, OSBM, ktorý bol apoštolským vizitátorom týchto gréckokatolíkov. V roku 2002 ustanovila Kongregácia pre Východné cirkvi pre týchto veriacich osobitného delegáta a to v osobe o. Vasiľa Hoveru.

Gréckokatolícke farnosti v súčasnosti

Gréckokatolícke farnosti tu boli zorganizované až po rozpustení Sovietskeho Zväzu v roku 1991. Farnosti sú v mestách Karaganda, Pavlodar, Astana, Satpajev, Šiderty a Alma-Ata. Podľa dnesšných štatistík tu žije okolo 10 000 veriacich, ktorým slúži osem kňazov a päť rehoľných sestier.

Otec Vasiľ Hovera 

Otec Vasiľ Hovera sa narodil v roku 1972 v meste Ivano-Frankovsk. Jeho brat Jozafát Oleh je biskupom – exarchom Lucku, a ďalší brat Andrej Ivan je synkelom eparchie Ternopiľ -  Zboriv. Po teologických štúdiách bol roku 1997 vysvätený na kňaza a v tom istom roku začal svoje pôsobenie medzi gréckokatolíckymi veriacimi v Kazachstane. Táto misia má pre o. Hoveru veľmi špecifický rozmer, nakoľko prišiel do krajiny, kde kedysi ako vyhnanec žil jeho vlastný otec. Od roku 2005 je o. Vasiľ kňazom – mitrátom, pocty, ktorej sa mu dostalo za jeho pôsobenie v Strednej Ázii. V roku 2009 bol menovaný za poradcu Kongregácie pre Východné cirkvi.

Na mnohaja i blahaja ľita!  

TSKE informoval Daniel Černý