Odpustová slávnosť v košickej katedrále spojená s kňazskou vysviackou

Košice, 10. september (TSKE) Vo sviatok Narodenia Presvätej Bohorodičky sa stretli veriaci Košickej eparchie na eparchiálnej odpustovej slávnosti v košickej katedrále. Odpustový program začal modlitbou deviatej hodinky, po ktorej nasledovalo svätenie vody a veľká večiereň s lítijou. Archijerejskú svätú liturgiu slúžil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. V kázni upriamil pozornosť na sv. Joachima a Annu, rodičov Presvätej Bohorodičky, ktorí si dar dieťaťa vymodlili až v starobe. Dieťa by malo byť aj v dnešnej dobe považované za dar, nie za majetok alebo ťarchu.

Po liturgii nasledovala beseda s vladykom Milanom a o. Romanom Sekom, sekretárom Rady pre rodinu pri KBS a duchovným správcom Rodinkova – Domu prijatia pre rodiny. Obidvaja sa podelili so svojimi zážitkami z IX. Svetového dňa rodín v írskom Dubline, na ktorom sa obaja zúčastnili. V ich slovách zaznel smútok nad stavom Cirkvi v západnom svete, no i nádej na pokrok a evanjelizáciu, v ktorej významnú úlohu dokáže zohrať aj Slovensko. Besedu sprevádzalo duchovné pásmo kňazskej skupiny Anastasis, po ktorom nasledovalo agapé na farskom dvore.

Súčasťou programu odpustovej slávnosti bola aj prednáška o. Michala Hospodára, predsedu Spolku sv. Cyrila a Metoda. Predstavil zborník Vďační za dar viery a vzkriesenie cirkvi, ktorí vznikol pri príležitosti 50. výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi.

Záver sobotného programu patril modlitbe malého povečeria a eucharistickej adorácii, ktorú sprevádzala spevom košická mládež.

Nedeľný program začal Akatistom k presvätej Bohorodičke a utierňou, po ktorej nasledovala cirkevnoslovanská liturgia. V kázni sa o. Marko Rozkoš zameral na oslavu narodenín Kristovej Matky a na jej oslavný Magnifikát, velebenie, ktorým Mária odpovedala na Alžbetin pozdrav.

Odpustová slávnosť vyvrcholila slávnostnou archijerejskou svätou liturgiou, na ktorej skrze vladykove ruky prijali sviatosť kňazstva diakon Ján Horňák a diakon Tomáš Miňo. Slávnostným kazateľom bol Mons. Tomáš Holub, plzeňský sídelný biskup. Vo svojej kázni vyjadril radosť, že mohol prvýkrát navštíviť východ Slovenska, a to pri takejto výnimočnej príležitosti. Zameral sa na význam svätosti a používania slova svätý, a to čím sa človek stáva svätým, počúvaním a zachovávaním Božieho slova, čo nijaký človek nerobil lepšie, ako samotná Mária, ktorá stále odpovedala na Božie volanie, od zvestovania až po Kríž.

Po záverečnom požehnaní a poďakovaní bola odpustová slávnosť zavŕšená liturgickým sprievod s čítaním 4 evanjelií.

TSKE informoval Richard Fučko