Vladyka Cyril Vasiľ oslávil s veriacimi v Stanči patróna farnosti

Košice, 12. november (TSKE) Pri príležitosti slávnosti chrámového sviatku sv. archanjela Michala oslávili 11. novembra gréckokatolíci v Stanči aj 220. výročie posviacky tohto chrámu. Slávnosť vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi v Ríme.

Slávnosť predchádzala duchovná obnova. Vo štvrtok, na sviatok sv. archanjela Michala, otec Matúš Marcin, výpomocný duchovný pútnického miesta Klokočov, v kázni počas svätej liturgie priblížil tri piliere duchovného života nevyhnutné v boji proti vplyvu zlého ducha: spoveď, eucharistia a modlitba. Poukázal na ich ovocie v životoch sv. Šarbela, aj bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča. Modlitebný program dňa pokračoval modlitbou Akatistu k sv. archanjelovi Michalovi a modlitbami za duchovné i telesné uzdravenie, ktorá bola zakončená uctením si relikvií a pomazaním olejom sv. Šarbela.

V piatok otec Juraj Gradoš, šéfredaktor gréckokatolíckeho časopisu Slovo, priblížil históriu farnosti, ktorá je spojená s osobou biskupa Jozefa de Camillisa. Ako otec Gradoš vysvetlil, tento biskup v roku 1690 zvolal do Stanče synodu duchovenstva, ktorej mnohé body sú aktuálne i pre dnešnú dobu. Po svätej liturgii nasledoval Akatist k sv. archanjelovi Michalovi a panychída za zosnulých predkov, kňazov a veriacich, ktorí zakladali a starali sa o miestnu cerkev v predchádzajúcich storočiach.

Nedeľná slávnosť začala Molebenom k sv. archanjelovi Michalovi a vyvrcholila archijerejskou svätou liturgiu. Vladyka Cyril vo svojej homílii poukázal na potrebu obliecť si Božiu výzbroj čností v boji proti zlu, predovšetkým vyzdvihol čnosť pokory a upozornil na nebezpečenstvo pádu do pýchy. Povzbudil k zodpovednému prežívaniu daru slobody, bez kompromisu so zlom, pričom za príklad dal patróna farnosti sv. Michala. Kázeň zakončil modlitbou pápeža Leva XIII k sv. Michalovi.

Celú slávnosť svojim spevom sprevádzali miestny Zbor sv. Bazila Veľkého pod vedením Marcely Zorvanovej a mládežnícky spevokol.

TSKE informoval Dávid Zorvan.