Výročné stretnutie synodálneho tímu

Košice, 10. november (TSKE) Na prvé výročie kreovania synodálneho tímu Košickej eparchie sa jeho členovia stretli v priestoroch Múzea samizdatu v Košiciach. Biblické rozjímanie predniesol Zdeno Jenčuš, člen tímu. Na stretnutie prijal pozvanie aj najosv. vladyka Cyril Vasiľ SJ, košický eparchiálny biskup. Vo svojom príhovore zdôraznil, že sme povolaní pretvárať svet, nie ovládať ho. Na príklade pokúšania Ježiša na púšti demonštroval trojaké pokúšanie Cirkvi: venovať sa len sociálnej otázke, usilovať sa o politickú moc, a zaujať ľudí osobitnými formami nábožnosti (zázrakmi). Koordinátor Michal Hospodár oboznámil členov tímu s procedurálnymi i obsahovými témami synodálnej cesty (pozri prílohu). Nasledovala diskusia a modlitba za jednotu a zodpovednosť v práci pre dobro celej Košickej eparchie.

Príloha:

Rok Synody o synodalite je za nami
(Mons. Luis M. de San Martín na Slovensku)
Na sviatok sv. Michala archanjela, 8. novembra 2021 sme ako nominanti dostali od Najosv. vladyku Cyrila, arcibiskupa, písomné poverenia členov synodálneho tímu Košickej eparchie. Prešiel jeden (technický) rok a partikulárne cirkvi majú za sebou prvú (eparchiálnu) fázu synodálneho procesu. Ako je známe, v lete sme odovzdali za Košickú eparchiu záverečnú eparchiálnu syntézu na KBS. V auguste 2022 bola odovzdaná celoslovenská syntéza na Generálny sekretariát Synody o synodalite v Ríme. Na výzvu Gen. sekretariátu bola zostavená aj gréckokatolícka metropolitná syntéza, ktorá bude po preložení do taliančiny čoskoro poslaná späť na Generálny sekretariát synody. Za vašu doterajšiu aktivitu v rámci synodálneho tímu vám v mene môjho poverenia eparchiálneho koordinátora úprimne ďakujem.               Aktuálne prežívame kontinentálnu (európsku) fázu synodálnej cesty. Pri tejto príležitosti sa 9.-10. októbra 2022 v Badíne uskutočnilo stretnutie biskupov KBS a koordinátorov s biskupom Luisom M. de San Martínom, podsekretárom biskupskej synody z Ríma. S obsahom stretnutia vás chcem krátko oboznámiť.


J. Ex. o. biskup de San Martín sa venoval: 

1/ procedurálnym záležitostiam synody;

2/ obsahu synody; 

3/ odpovedal na položené otázky.


Synodálny princíp v Cirkvi má prameň v Najsvätejšej Trojici a sme doň začlenení krstom. To je teologické odôvodnenie synodality, ktoré dozrievalo od Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965) až do ohlásenia Synody o synodalite pápežom Františkom. Aktuálnu biskupskú synodu Mons. de San Martín označil nie za hrozbu, ale za Boží dar pre Cirkev. Pripomenul, že sme stále vo fáze vzájomného počúvania a rozlišovania toho, aká je Božia vôľa pre „tento moment“ Cirkvi. Fáza záverečných rozhodnutí zo strany Svätého Otca i biskupov – pastierov partikulárnych cirkví ešte len príde. Zdôraznil, že táto synoda sa nedá pripraviť do podrobností, ani čo sa týka dátumov, ani obsahu. To je riziko, urobiť zo Svätého Ducha svojho asistenta, ktorý sa vmestí do našich vopred stanovených termínov a šablón.
Synoda je tu a teraz; je to živý proces, ktorý sa zďaleka nekončí. Nekončí sa principiálne, lebo spoločné kráčanie vo viere sa neskončí, pokiaľ Cirkev bude trvať v dejinách. Cieľom tohto procesu je vytvoriť cirkev ako trvalú synodu, resp. synodálne ju prekvasiť. A nekončí sa ani procedurálne. Záverečná eparchiálna syntéza nie je konečný bod, ale začiatok čohosi nového, čo treba premyslieť, premodliť a tak uplatňovať v živote partikulárnych cirkvi v našich časoch. Kontinentálna fáza bude trvať do 31. marca 2023. A najnovšie pápež František určil, že záverečná fáza biskupskej Synody o synodalite bude v októbri 2023 a tiež 2024 v Ríme.
Otec biskup Luis de San Martín ocenil synodálnu prácu Katolíckej cirkvi na Slovensku. Potešujúce je, že veľa ľudí našlo v synodálnom procese nové nadšenie. Skúsenosť s Kristom zapaľuje laikov i kňazov do aktívnej spolupráce na budovaní farnosti ako spoločenstva. Pastierov varoval, aby sme sa príliš neunáhlili s očakávaním ovocia, lebo my sejeme, ale vzrast treba nechať na Boha (porov. 1 Kor 3,6). K jednotlivým témam procesu kráčania pripojil niekoľko poznámok:
POČÚVANIE – Treba počúvať všetkých, ale za pravdu prijať iba to, čo je očistené. To znamená, že všetci sa počúvame navzájom, ale počúvame aj Svätého Ducha. Dialóg musí byť vedený v Duchu, v Cirkvi a v spoločnom kráčaní (láske). Len vtedy môže mať charakter synodality.
KLERIKALIZMUS – niektorí kňazi sa domnievajú, že aktuálna synoda je hrozba pre cirkev a pre kňazskú moc. Súdia, že synoda je len strata času. Odpoveďou na to je, že kňaz má byť mužom 

a) Slávenia (liturgie).
b) Spoločenstva (kde aj sám patrí).
c) Priateľstva. Synoda je liekom na individualizmus.
Ak to tak s kňazom nie je, laici sa stránia prijať (spolu)zodpovednosť za cirkev.  

SPIRITUALITA – ľahké je stretnúť sa a viesť dialóg. Nie je ľahké vidieť, čo je Božia vôľa pre nás. To je výzva pre zdravú spiritualitu. Preto treba vždy pracovať v atmosfére modlitby a rozlišovania. Nebyť múdry sám pre seba, nehrať sa len na svojom piesočku, ale vidieť Cirkev ako celok. Osobitné miesto tu má biskup a jeho autorita i charizma pri rozlišovaní.

PASTORÁCIA – synodalita nie je niečo navyše k pastorácii. Funkcia v cirkvi nenahrádza ducha, akým vedieme pastoračnú činnosť. Dôležité je, aby pastorácia nebola uzavretá, ale otvorená a dynamická. Veľmi nezrozumiteľná sa nám často javí výzva zapojenia periférie do synody. Jednoducho zapojenia ľudí bez viery a bez spoločenského významu. Preto je synoda vážnou výzvou pre pastoráciu vyjsť z komfortnej zóny vlastného košiara a hľadať cesty priblíženia sa k ľuďom mimo stabilného ovčinca.

ZÁVER – biskup de San Martín zdôraznil tri dynamické postoje pre život každého z nás, ktorí participujeme v partikulárnej cirkvi na synodálnom procese (kráčaní):
Dôvera – v Ducha, ktorý nás vedie (aj po neznámych cestách).
Odvaha – ak hľadáme iba istoty to je smrť, treba nám odvahu apoštolov.
Entuziazmus – lebo nedá sa žiť kresťanstvo bez entuziazmu.
Prajem nám aj v novom období spoločného kráčania (2023) plodné osvojenie si týchto troch hodnotových postojov pri šírení synodality v reáliách Košickej eparchie.

Konkrétne závery z metropolitného zhromaždenia Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku ukazujú v tomto štádiu na dve hlavné ovocia nášho synodálneho rozlišovania:                        

1/ katechumenát dospelých (obvykle už pokrstených) a 2/ obnovu liturgie.

Košice 8. novembra 2022
Na prvé výročie kreovania synodálneho tímu Košickej eparchie


o. Michal Hospodár
eparchiálny koordinátor


TSKE informoval Michal Hospodár

Foto: Michal Hospodár