Prvá svätá spoveď a slávnostné sväté prijímanie u slovenských gréckokatolíkov v Anglicku

Košice, 23. mája (TSKE) V šiestu nedeľu po Pasche, 22. mája, navštívil gréckokatolícku misiu v Londýne vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup – košický eparchiálny biskup. Stalo sa tak pri príležitosti slávnostného prijímania a prvej svätej spovede deviatich detí, ktoré spolu s rodičmi patria do tohto spoločenstva.

Svätú liturgiu spoločne s vladykom Cyrilom slávil aj vladyka Kenneth Nowakowski, londýnsky eparchiálny biskup, archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkej (generálny vikár) Košickej eparchie a otec Siarhiej Stasievič, ktorý spravuje greckokatolícku misiu v Londýne.

V samotnom úvode slávnosti otec Siarhiej srdečne privítal oboch biskupov a poďakoval sa za ich vzácnu návštevu. Deťom vysvetlil, že ako nemôžu žiť bez jedla a vody, nemôže žiť ich duša bez Tela a Krvi Kristovej.

Otec arcibiskup vo svojej homílii vyzdvihol dôležitosť stretávania sa, osobitne pri slávení Eucharistie, k čomu veriacich Kristus neustále pozýva slovami: „Toto robte na moju pamiatku“.  Poukázal na skutočnosť, že ľudia mimo domova v rôznorodom svete často strácajú svoju kultúrnu i náboženskú identitu. Je preto veľmi dôležité, že existujú spoločenstvá, ako toto, kde ľudia vedia, kam patria a kde je ich pôvod. Rovnako to bolo i starom pohanskom Ríme, kde sa stretávali prvotní kresťania z mnohých krajín, vrátane apoštolov, a spoločne zdieľali svoju vieru a čo zažili s Ježišom. Takto priviedli mnohých k Zmrtvýchvstalému Kristovi, vysvetlil vladyka Cyril. Dodal tiež, že Ježišovým posolstvom z Evanjelia o zázračnom uzdravení slepého nebolo vyriešiť všetky problémy a nešťastia ľudstva, ale poukázať na niečo omnoho hlbšie, a teda to, ako nešťastie a utrpenie môžu byť cestou k Bohu.

Slávnostne prijímajúcim sa prihovoril aj vladyka Kenneth, ktorý zaujal deti vyhlásením, že Kristovo Telo a Krv sú najchutnejším pokrmom na svete. Nabádal deti, aby sa celý život snažili byť svätými, ako sa, podľa jej slov, snažila napríklad dnes už svätá matka Tereza z Kalkaty. Práve časté prijímanie Eucharistie je podľa vladyku vynikajúcim návodom na ceste k svätosti.

Na záver sa deti poďakovali biskupom no predovšetkým otcovi Siarhiejovi a Katke Lucovičovej ktorí ich dlhé mesiace duchovne a katecheticky pripravovali. Následne im vladyka Cyril odovzdal darčeky ktoré im majú pripomínať tento slávnostný deň.

Ďalšie deti, ktoré by chceli pristúpiť k prvej svätej spovedi a slávnostnému prijímaniu v roku 2023, sa môžu na prípravu prihlásiť poslaním správy na stránku:   https://www.facebook.com/grekokatolicivanglicku. Slovenské sväté liturgie gréckokatolíckej misie v Londýne sú každú nedeľu o 10:30.

TSKE informoval Marek Vojčík

Foto: Marek Vojčík