Ako nástupcovia sv. Petra sa usilujeme s veľkou starostlivosťou zabezpečovať duchovné dobro Pánovho stáda. Keďže Košický apoštolský exarchát pre kresťanov byzantského obradu žijúcich na Slovensku zaznamenal veľký rast čo sa týka počtu veriacich, a zachovával duchovnú vernosť vlastnému cirkevnému dedičstvu, po vypočutí nášho ctihodného brata kardinála prefekta Kongregácie pre východné cirkvi, zo svojej najvyššej právomoci pozdvihujeme spomenutý apoštolský exarchát do stupňa eparchie s názvom Košická eparchia, a to s vlastnými právami a povinnosťami.

Túto eparchiu, pravda, podriaďujeme Prešovskému metropolitnému stolcu a za jej sídlo určujeme mesto Košice, pričom si želáme, aby jej katedrálou ostal Chrám Narodenia preblahoslavenej Bohorodičky Márie, ktorý bol až doteraz hlavnou svätyňou tohto apoštolského exarchátu.

Okrem toho ukladáme, aby všetci kňazi, vykonávajúci službu na území apoštolského exarchátu, už na základe tejto skutočnosti, boli inkardinovaní do novej eparchie a zároveň̌ seminaristi z farností tohto exarchátu boli začlenení do nového administratívneho celku.

Všetky tieto skutočnosti a aj ostatné nech sa zosúladia s normami Kódexu kánonov východ- ných cirkví. Okrem toho nech sa napíšu zvyčajné dokumenty o vybavení tejto záležitosti a nech sa pošlú spomenutej kongregácii. Napokon si že- láme, aby táto apoštolská konštitúcia bola bez- prostredne uvedená do života, pričom protichodné skutočnosti týmto celkom strácajú platnosť̌.

Dané pri svätom Petrovi, dňa 30. januára roku Pána roku dvojtisíceho ôsmeho a v treťom roku nášho pontifikátu.

Tarzícius kardinál Bertone štátny sekretár 

Brennus Chestle apoštolský protonotár Emmanuel B. Fernández apoštolský protonotár s. n. (vlastnou rukou)