Ochranu maloletých Košická eparchia zabezpečuje prostredníctvom Kódexu pastoračného správania. Je to dokument, ktorý prijala celá Katolícka cirkev na Slovensku ako praktickú normu morálneho konania klerikov, rehoľníkov a laikov, ktorí pastoračne alebo inak pracovne pôsobia v rámci cirkevných spoločenstiev. Z uvedeného kódexu sa ochrany maloletých týka nasledovné:

19. Chrániť deti a mladistvých pred akýmkoľvek sexuálnym zneužívaním zo strany kohokoľvek a urobiť všetko, aby sa zabránilo deliktu.
20. Prísne dodržiavať ustanovenia, ktoré vydala Cirkev na ochranu mladistvých pred zneužívaním. Preto sa má podrobne oboznámiť a dodržiavať 
smernicu KBS týkajúcu sa postupu v prípadoch zneužívania klerikmi.
21. Nácviky, katechézy a iné farské aktivity, na ktorých sú prítomné deti a mladiství, sa musia vykonávať v úradných priestoroch (v kostole alebo v katechetickej miestnosti). Nesmú sa konať v rezidenčnej časti farskej budovy či v súkromnom byte.
22. Farské pastoračné aktivity s prítomnosťou maloletých do 15 rokov majú byť sprevádzané aspoň dvomi dospelými osobami.
23. V prítomnosti detí a mladistvých zdržať sa používania alkoholu, tabakových výrobkov a návykových látok.
24. Zamedziť mladistvým zneužívanie alkoholu, používanie drog a tabakových výrobkov a prístup k nevhodným časopisom a filmom.


Konferencia biskupov Slovenska na svojom 91. plenárnom zasadaní dňa 23.11.2018 ustanovila Komisiu KBS pre prípady sexuálneho zneužívania maloletých. Jej zriadenie vyplýva zo Smernice KBS – postup v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikmi (čl. III., §7 ods.6) ako poradného orgánu KBS.

Podľa Štatútu uvedenej komisie, bod 4, môže Gréckokatolícka cirkev sui iuris na Slovensku využívať podľa potreby služby tejto komisie KBS. Zástupcom Gréckokatolíckej cirkvi je ThLic. Jaroslav Pasok, súdny vikár Prešovskej archieparchie.

Podľa Smernice KBS o postupe v prípadoch sexuálneho zneužívania klerikmi, (Ods. 2), sa oznámenie o podozrení klerika zo zneužitia maloletej osoby prezentuje diecéznemu biskupovi podľa inkardinácie klerika. Diecézny biskup sám alebo cez inú súcu osobu vykoná predbežné vyšetrovanie (Ods. 3).

Z poverenia predsedu tejto komisie KBS, Mons. Mareka Forgáča, bola zriadená nová e-mailová schránka pre nahlasovanie prípadov sexuálneho zneužívania klerikmi: nahlaseniezneuzivania@kbs.sk .

Okrem tohto spôsobu oznámenia je možné takéto prípady v rámci Košickej eparchie nahlásiť aj na e-adresu kancelar@grkatke.sk , prípadne osobne HELic. Martinovi Mrázovi, kancelárovi Eparchiálneho úradu.