Odpustová slávnosť vo farnosti Poráč

Košice, 27. október (TSKE) V nedeľu 23. októbra 2022 navštívil vladyka Cyril Vasiľ SJ, farnosť Poráč pri príležitosti slávenia odpustovej slávnosti zo sviatku sv. veľkomučeníka Demetra Myromvonného. Počas svojej návštevy vladyka posvätil aj obnovený exteriér cerkvi za účasti protojereja Pavla Bardzáka, farára farnosti Košice – Staré mesto. 

Otec arcibiskup v homílii vychádzajúc z podobenstva o boháčovi a Lazárovi upriamil pozornosť veriacich na dôležitosť všímania si potrieb tých druhých, a to nielen v materiálnej, ale i v duchovnej rovine. Na príklade života našich vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktorí na územie vtedajšej Veľkomoravskej ríše priniesli s vierou aj kult k sv. Demetrovi, poukázal na skutočnosť, že obaja bratia kvôli naplneniu duchovných potrieb vtedajších Slovanov opustili svoje materiálne istoty a zázemie. 

V závere slávnosti vladyka Cyril poďakoval všetkým dobrodincom a darcom, rovnako ako aj celému farskému spoločenstvu pri obnove najstaršej cerkvi (1775) v spišskonovoveskom protopresbyteráte a zároveň povzbudil k budovaniu vzájomných vzťahov a živému prežívaniu viery.

TSKE informoval Milan Gábor

Foto: archív farnosti