Veriaci farnosti Slovinky sa stretli pod krížom

Košice, 25. september (TSKE) Nedeľa po Povýšení úctyhodného kríža je pre veriacich farnosti Slovinky už tradične dňom výstupu na kopec Horbok. Na tomto mieste sa týči Spasiteľov kríž, pri ktorom sa v toto nedeľné popoludnie koná spoločná modlitba veriacich.  V nedeľu 17. septembra  sa takto veriaci východného a západného obradu žijúci na spoločnom území stretli pri kríži, aby si modlitbou 9. hodinky, ktorú viedol miestny duchovný otec Tomáš Mikunda a modlitbou ruženca Božieho milosrdenstva, ktorú viedol otec kaplán Matúš Boháčik z rímskokatolíckej farnosti Krompachy, uctili strasti a lásku Boha, ktorá sa prejavila na kríži. Pod krížom sa v toto popoludnie naplnili slová Krista- "A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe." Jn 12,32 Bohu vďaka za milostivý čas.

TSKE informoval Tomáš Mikunda

Foto: Edo Bulyna