Fatimská sobota (nielen) cirkevných škôl

Košice, 9. október (TSKE) Slávenie  fatimskej soboty 7.októbra  v mariánskom pútnickom mieste v Klokočove sa nieslo v duchu modlitby, ktorá spojila učiteľov a zamestnancov nielen cirkevných  škôl, ale všetkých pedagógov, ktorí vnímajú kresťanský rozmer vo výchove ako podstatnú súčasť svojho poslania.

Program fatimskej soboty sa začal modlitbou radostného ruženca, ktorý viedol otec Martin Mati spolu žiakmi a učiteľmi Strednej odbornej školy pedagogickej sv. Cyrila a Metoda v Košiciach, kde pôsobí ako duchovný správca.  V katechéze na tému Ježiš ako učiteľ života otec Martin, poukázal na Krista, ktorý nám sám dáva príklad, ako niesť svoj život. V duchu výroku spisovateľa Exupéryho: „Láska nie je hľadieť si do očí, ale hľadieť tým istým smerom“, vysvetlil význam jarma, ktoré nám Kristus ponúka ako postoj ku krížu vlastného života.

Vyvrcholením slávenia bola archijerejská svätá liturgia, ktorej hlavným slúžiteľom bol vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup.  Vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický biskup, vo svojej homílií poukázal na Presvätú Bohorodičku, ktorá ako matka a rodič vychováva, teda, že prvé odovzdávanie základných postojov a vedomostí sa odovzdáva v rodine a patrí do rodiny. Zdôraznil, že učiteľ v škole je pokračovateľom odovzdávania hodnôt, ktoré boli zasadené  v rodine.  Vyzdvihol význam autority rodiča a učiteľa, ktoré majú byť pre správne vedenie mladých ľudí v súlade. V závere svätej liturgie, pred osobným požehnaním pedagógov a zamestnacov škôl, otec Karol Knap, synkel pre školstvo košickej eparchie, sa obom biskupom i všetkým prítomným poďakoval. Spevom svätú liturgiu doprevádzali učitelia a zamestnanci Cirkevnej spojenej školy v Sečovciach.

Po skončení slávnosti sa všetci zamestnanci škôl a školských zariadení stretli pri občerstvení v novovybudovanom pútnickom dome, ktoré zabezpečili zamestnanci Strednej odbornej školy svätého Jozafáta v Trebišove.

TSKE informoval Marek Bogdaň