Decembrová fatimská sobota

Košice, 2. december (TSKE) V chráme Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach sa v sobotu 2. decembra zišli veriaci, aby si uctili Presvätú Bohorodičku.

Program sa začal radostným svätým ružencom, ktorý viedol Zbor svätého Jozefa pod vedením pani MUDr. Márii Gofusovej. Pokračoval treťou hodinkou a nasledovala katechéza.  V nej sa otec Miroslav Bujdoš CSsR, viceprovinciál gréckokatolíckych redemptoristov na Slovensku zameral na súhrn katechéz ohľadom synody o synodalite na Slovensku i v zahraničí.

Vyvrcholením programu bola archijereská svätá liturgia, ktorú slávil vladyka Cyril Vasiľ SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup. Spoluslúžiteľmi boli vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický biskup a prítomní kňazi. Vladyka Cyril v homílii hovoril o pripravenosti. Vychádzal z evanjelia, ktoré pripadlo na túto sobotu, kde Ježiš svojim poslucháčom hovorí, aby boli vždy pripravení. Vladyka povzbudil veriacich k pripravenosti na stretnutie s Kristom.

Po zaambonnej modlitbe nasledoval moleben k Presvätej Bohorodičky a modlitba pri relikviách blaženého hieromučeníka Metoda Dominika Trčku CSsR.

Na záver vladyka Cyril poprial všetkým požehnaný čas Filipovky a pozval každého byť pripravený na Narodenie Pána.  Spevom fatimskú sobotu doprevádzal Zbor svätého Jozefa pod vedením Márii Gofusovej.