1. metropolitné stretnutie katechétov s biskupmi

Košice 21. mája 2024 (TS KE) V dňoch 17. a 18. mája sa v Gréckokatolíckom mládežníckom centre Bárka v Juskovej Voli konalo 1. metropolitné stretnutie katechétov s biskupmi Gréckokatolíckej cirkvi sui iuris na Slovensku. Asi štyridsať ľudí pôsobiacich v oblasti školskej katechézy, ale aj v oblasti mimoškolskej práce s deťmi a mládežou, medzi nimi kňazi, rehoľníci a laici, sa prišlo oboznámiť s blížiacou sa reformou školstva a jej dopadom na školské vyučovanie náboženstva a náboženskej výchovy na základných školách, ako aj hľadať čím efektívnejšie spôsoby jej implementovania do praxe.

V piatok 17. mája zazneli tri prezentácie v podaní Ľubomíry Pružinskej a Márie Molnárovej na témy nového kurikula pre gréckokatolícke náboženstvo, obsahov ročníkov prvého cyklu s praktickými ukážkami spracovaných návrhov učebníc a samotnej reformy školstva a jej základných charakteristík. Po modlitbe večierne a spoločnej večeri nasledovala diskusia s biskupmi, ktorej sa zúčastnili vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup a metropolita, vladyka Cyril Vasiľ, košický eparchiálny biskup, vladyka Milan Lach, bratislavský pomocný biskup a vladyka Marián Andrej Pacák, emeritný torontský biskup. Vladykovia v nej vyjadrili svoj pohľad na katechézu v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku a ostatní účastníci prispeli svojimi skúsenosťami z praxe. Piatkový večer pokračoval ďalej neformálnym stretnutím na spôsob teambuildingu.

V sobotu 18. mája po spoločnej modlitbe 1. hodinky a slávení sv. liturgie, ktorej predsedal vladyka Jonáš Maxim, malo stretnutie skôr praktický rozmer. V dvoch blokoch práce v skupinách účastníci diskutovali na témy prednesené v piatkových prezentáciách. Závery diskusií jednotlivých skupín boli následne zosumarizované a odprezentované, aby neskôr poslúžili ako podklad pre budúce správne a efektívne nasmerovanie celej oblasti školskej katechézy. Na záver stretnutia odzneli ešte tri prezentácie. Vladyka Marián Andrej Pacák predstavil dielo prípravy katechizmu pre Gréckokatolícku cirkev na Slovensku. Otec Ján Krupa prezentoval svoju internetovú stránku, na ktorej zozbieral množstvo hodnotného materiálu preloženého zo zahraničných zdrojov, ktorý sa môže stať prameňom mnohorakej inšpirácie pre prácu v oblasti katechézy. Otec Milan Diheneščík predstavil pripravovaný projekt Katolíckej biblickej školy, ktorého cieľom bude ponúknuť v prostredí katechézy na Slovensku systematickú biblickú formáciu.

Stretnutie bolo ukončené spoločným obedom, požehnaním vladykov a vyjadrením nádeje, že v podobnom duchu sa katechéti budú môcť znova čoskoro stretnúť.

Informoval: Milan Diheneščík