Na odpuste Košickej eparchie v Bazilike minor v Michalovciach spustili aplikáciu Časoslov

Košice, 20. máj (TS KE) Košická eparchia oslávila 19. – 20. mája chrámový sviatok Zostúpenia Svätého Ducha v Bazilike minor v Michalovciach, počas ktorej bol spustená vynovená verzia mobilnej aplikácie Časoslov.

Sobotnou veľkou večierňou s lítiou v Bazilike minor vstúpili veriaci do tajomstva sviatku. Po paschálnej odmlke opäť zaznel hymnus Kráľu nebeský Utešiteľu..., ktorým východná cirkev začína liturgické modlitby a slávenia. Sobotnú archijerejskú svätú liturgiu viedol vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparcha spolu s vyše tridsiatkou kňazov.

V homílii vladyka poukázal na dnešnú potrebu vyliatia Svätého Ducha a to predovšetkým na kňazov, aby nebojácne ohlasovali evanjelium svetu. „Kázané slovo má byť zosilnené reproduktorom Ducha, aby bolo účinné.“ Vladyka pripomenul aj obetu staršej generácie kňazov, ktorá trpela pre vernosť, ale v sile Ducha využila možnosti pastorácie a zanechala viditeľné stopy v srdciach svojich veriacich. Nakoniec vyzval k prekonaniu obavy z dnešných ohrození v dôvere, že Boh je silnejší ako jeho nepriatelia.

Sobotný program zakončilo vzývanie Svätého Ducha modlitbou Akatistu k Svätému Duchu. Nedeľné slávenie začalo rannou modlitbou Utierne, slávením cirkevnoslovanskej svätej liturgie a modlitbou posvätného ruženca.

Vyvrcholením celej slávnosti bola archijerejská svätá liturgia, ktorej predsedal vladyka Milana Chautur a slávnostným kazateľom bol vladyka Milana Šášik CM, sídelný biskup Mukačevskej eparchie na Ukrajine. Slávnosť počas oboch dní spevom sprevádzal Zbor sv. Jozefa pod vedením Márie Gofusovej.

V úvode slávnosti sa vladyka Milan Chautur pomodlil na kolenách modlitbu k Svätému Duchu. Následne otec Milan Kmec, predseda Rady pre mládež Košickej eparchie, predstavil vynovenú verziu mobilnej aplikácie Časoslov, ktorá je digitálnou verziou liturgických modlitieb časoslova na každý deň. Ako vysvetlil, aplikácia má skrze sprístupnenie modlitby Cirkvi umožňovať, aby do života človeka každodenne vstupoval Svätý Duch. Aplikáciu pre android i iOS systémy je možné stiahnuť na internetovej stránke https://casoslov.app/.

Vladyka Milan Šášik v kázni poukázal na Cirkev, ktorá hoci bola prenasledovaná, nik ju nedokázal zničiť, pretože viera Cirkvi sa odovzdávala v rodine. Upozornil však, že dnes spoločnosť stojí pred hrozbou zničenia rodiny. V závere vyzval Slovensko, aby nezahodilo kresťanské základy, pretože, ako vysvetlil, vzniknutú prázdnotu nie je možné zaplniť tým, čo nemá duchovnú hodnotu.

V závere slávnosti sa veriaci pomodlili Moleben k bl. hieromučeníkovi Metodovi Dominikovi Trčkovi, po ktorom nasledoval sprievod okolo chrámu s čítaniami štyroch evanjelií.

Svätú liturgiu bol vysielaný v živom prenose RTVS a jej záznam je možné vidieť na webovej stránke archívu televízie: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13025/157072#0