Svätý Otec prijal púť slovenských gréckokatolíkov: Žite naplno byzantskú tradíciu

Svätý Otec František prijal v sobotu 6. októbra na osobitnej audiencii slovenských gréckokatolíkov na ďakovnej púti Prešovskej archieparchie, sláviacej Jubilejný rok pri príležitosti 200-ročnice. Stretnutie pápeža v Aule Pavla VI. s 1300 účastníkmi púte bolo vôbec prvou audienciou venovanou osobitne gréckokatolíckym pútnikom zo Slovenska.

Svätému Otcovi slovenských pútnikov predstavil prešovský arcibiskup metropolita Mons. Ján Babjak SJ, ktorý je momentálne v Ríme aj kvôli Biskupskej synode. Ako dar pútnici venovali pápežovi vernú kópiu ikony Krásnobrodskej Bohorodičky. Svätý Otec sa pred ikonou pomodlil a uctil si ju.

Pápež František poďakoval slovenským gréckokatolíkom za ich „vrúcnu priazeň“. Priznal sa, že on sám už v detstve spoznal byzantskú tradíciu a osvojil si ju. Slovenských pútnikov označil za „hodné deti evanjelizácie, ktorú v plnej vernosti Apoštolskému stolcu vykonali sv. Cyril a Metod“. V tejto súvislosti pripomenul, že „európsky kontinent, tak na východe, ako i na západe, potrebuje znovu objaviť svoje korene a svoje povolanie“. Prítomným pripomenul aj návštevu sv. Jána Pavla II. v roku 1995 v Prešove.

Vo svojom príhovore pápež František okrem iného povedal:

„Gréckokatolícku cirkev na Slovensku môžeme považovať za vyjadrenie krásy v rozmanitosti foriem cirkevného života, tej rozmanitosti, ktorá „nielenže nie je na škodu jej jednote, ale skôr ju robí viditeľnejšou.

Dnes tu s pápežom oslavujete 200 rokov založenia Prešovskej eparchie, ktorá sa zrodila vyčlenením z vašej materskej Mukačevskej eparchie, teraz na území Ukrajiny. Vaša eparchia sa ďalej rozvíjala a stala sa matkou novej cirkevnej rodiny, vytvoriac ďalšie tri eparchie, z ktorých jedna je v Kanade, a pred desiatimi rokmi sa stala sídlom Metropolie sui iuris.

Pri tejto dnešnej príležitosti vás môžem všetkých pozdraviť, počnúc vašim metropolitom Mons. Jánom Babjakom – ktorý chodí do lesov zbierať huby a prináša mi ich −, ktorého sprevádzajú spolubratia biskupi Mons. Chautur z Košíc, Mons. Rusnák z Bratislavy a Mons. Pacák, nový biskup v Kanade.

Drahí bratia, pokračujte vo vašom poslaní vodcov a otcov božieho ľudu, ktorý vám bol zverený. Nasledujte žiarivý príklad blahoslavených mučeníkov biskupov Petra Pavla Gojdiča a Vasiľa Hopka. Rozširujte dobro, pokoj, veľkodušnosť a miernosť, s hlbokou poníženosťou a jednoduchosťou, ostávajúc neustále pastiermi podľa Srdca Boha, ktorý je Otcom a nasledujte konanie Krista, ktorý neprišiel aby sa dal obsluhovať, ale aby slúžil.”

Pápež spomenul aj dôležité poslanie kňazských rodín ako svedectvo zdravého a príkladného života. Poukázal aj na historické svedectvo vernosti slovenských gréckokatolíkov v prenasledovaniach pre vieru. Dnes majú podľa jeho slov ohrozenia inú podobu, pričom spomenul sekularizmus a klerikalizmus. Všetkých veriacich povzbudil prežívať naplno svoju cirkevnú identitu a osobitne rodičom a vychovávateľom zdôraznil horlivosť pri evanjelizovaní a katechéze:

„Povzbudzujem vás, aby ste si chránili vašu byzantskú tradíciu, ktorú som sa aj ja od mladosti učil poznávať a milovať: odhaľte ju a žite ju naplno – ako učí Druhý vatikánsky koncil −, venujúc veľkú pozornosť spôsobom evanjelizácie a katechézy, pri ktorých – ešte prv než pastieri – sú protagonistami rodičia a starí rodičia, od ktorých sme sa mnohí naučili prvé modlitby a kresťanský spôsob života. Vďaka otcom, mamám, starým rodičom aj všetkým vychovávateľom, ktorí ste tu prítomní, za vaše neodmysliteľné svedectvo!

Drahí bratia a sestry, prosím vás o zvláštnu spomienku na mňa, keď onedlho budete sláviť Božskú liturgiu v Bazilike Santa Maria Maggiore, v chráme tak vzácnom pre pamiatku svätých Cyrila a Metoda a teda i pre vaše dejiny. Svätá Matka Božia, na ktorú hľadíme s nádejou a detinskou láskou, nech chráni svojim príhovorom Cirkev v tomto čase skúšky a nech bdie nad prácou Biskupskej synody o mladých, ktorú sme nedávno začali. Ďakujem vám a žehnám všetkých vás, vašich drahých a celú gréckokatolícku komunitu na Slovensku.”

Scénu Auly Pavla VI. vytváral spolu s mariánskou ikonou aj ďalší symbol, veľká drevená socha sv. Františka z Assisi. Svojím spevom vytvoril duchovnú atmosféru Zbor sv. Romana Sladkopevca z prešovského Kňazského seminára bl. Pavla Petra Gojdiča. Hlasy spevákov zneli v závere, keď Svätý Otec stiskom ruky pozdravoval pútnikov v prvých radoch a tiež vo chvíľach očakávania Svätého Otca, ktorý prišiel do Auly Pavla VI. krátko pred pol dvanástou.

Stretnutie uzavrelo spievané žičenie „Mnohaja lita“ z úst všetkých prítomných a slovenská pápežská hymna „V sedmobrežnom kruhu Ríma“. Vladyka Babjak podľa svojho zvyku venoval pápežovi s veľkou srdečnosťou svoj typický osobný darček: veľký pohár s vlastnoručne nazbieranými a nasušenými dubákmi.

Popoludní o 15. hodine účastníci ďakovnej púte pokračovali slávením archijerejskej svätej liturgie pri hlavnom oltári v Bazilike Santa Maria Maggiore. S Mons. Jánom Babjakom koncelebrovali ostatní prítomní biskupi, v homílii sa prihovoril sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.

V nedeľu 7. októbra sa pútnici pomodlia na Námestí sv. Petra spoločne so Svätým Otcom Františkom poludňajšiu modlitbu Anjel Pána. Po nej budú vo Vatikánskej bazilike pri oltári Katedry sláviť archijerejskú svätú liturgiu, pri ktorej bude kazateľom prešovský arcibiskup metropolita.

Prevzaté zo stránok Vatican News:
https://www.vaticannews.va/sk/vatikan/news/2018-10/papez-greckokatolici-slovensko.html