Užhorodský rukopisný Pseudozonar – piaty diel edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae

Košice, 13. jún (TSKE) V utorok 11. júna 2019 bola v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave prezentácia piatej publikácie medzinárodnej vedeckej edície Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Autorský kolektív pod vedením Prof. Petra Žeňucha predstavil výsledky svojej niekoľkoročnej práce na poli slavistického výskumu, ktorý významnou mierou pomáha pri odhaľovaní a rozvoji duchovného a kultúrneho dedičstva Slovenska, a s osobitným zreteľom aj jeho gréckokatolíckeho prvku. Výskum duchovnej kultúry a písomnej tradície spätej s byzantsko-slovanským prostredím na Slovensku sa uskutočňuje v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV už viac ako dve desaťročia.

Edícia Monumenta

Edícia Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae je zameraná na výskum pamiatok v karpatskej oblasti, ktorá je špecifická rozličnosťou po stránke ako etnickej a jazykovej, tak aj náboženskej. Pre pochopenie tohto územia a jeho obyvateľov je nutnosťou venovať pozornosť i jej duchovným dejinám, ktoré ju tak veľmi formovali. Preto je veľmi dôležitý aj terénny výskum, ktorého výsledky priniesli na svetlo sveta mnoho neznámych rukopisných pokladov našej tradície na území Slovenska, alebo aj z jeho územia, uložených v inštitúciách a knižniciach iných krajín. Tieto pamiatky, ktorých databáza je v Slavistickom ústave, prispievajú nielen ku zachovaniu a zveľadeniu nášho vlastného duchovného dedičstva ako spoločenstva gréckokatolíkov na Slovensku, ale aj ku obohateniu kultúrneho dedičstva Európy.

Prvý diel edície vyšiel už v roku 2003 a bol výsledkom spolupráce Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave, Centra spirituality Východ – Západ Michala Lacka v Košiciach a Pápežského východného ústavu (Pontificio Istituto Orientale) v Ríme. Jeho názov bol: Cyrilské rukopisy z východného Slovenska. Slovenskí gréckokatolíci, vzťahy a súvislosti. V roku 2006 vyšla skoro 1000 stranová kniha Cyrilské paraliturgické piesne. Tretí diel vyšiel roku 2009 ako vydanie cyrilsko-latinského rukopisného diela J. J. Baziloviča – Výklad božskej liturgie. Doteraz posledný štvrtý diel vyšiel v roku 2013 a priniesol verejnosti sumár terénnych výskumov a ukážky mnohých cyrilských pamiatok nášho územia, jasne dokazujúcich vysoký kultúrny a duchovný život našich predkov. Dokopy má tak edícia už skoro 3000 strán odborného textu a do tlače sa pripravujú ďalšie vydania.  

Slávnostné predstavenie publikácii

Úvod slávnosti patril milému aktu odovzdania ceny bulharského ministerstva kultúry. Laureátom ceny sa stal Mons. Marián Gavenda, farár rímskokatolíckej farnosti v Devíne, za jeho prínos ku budovaniu slovensko-bulharských vzťahov. Cenu mu odovzdala mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharska na Slovensku, pani Jordanka Čobanová. Ako podotkol Mons. Gavanda, cena je pre neho výzvou, aby pracoval ešte viac, akousi motiváciou a povzbudením pokračovať v nastolenom trende.

Potom sa slova ujal Prof. Žeňuch, ktorý predstavil ďalšiu publikáciu Slavistického ústavu Jána Stanislava, ktorá je výstupom ich dlhodobého projektu výskumu cyrilského písomníctva na Slovensku. Kniha s názvom Pohľady do problematiky cyrilskej písomnej tradície na Slovensku má ako hlavného autora Prof. Žeňucha a ako zostavovateľky Dr. Svetlanu Vašíčkovu a Dr. Ľubomíru Wilšinskú, na jej realizácii sa však podieľali aj autori Blahunková, Marinčák, Mrňávek, Strýčková, Zavarský, Zubko a Žeňuchová.

Samotný piaty diel edície Monumenta  vyšiel v spolupráci Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave, Inštitútu ruských dejín pri Ruskej akadémii vied v Moskve a Cyrilo-metodského náučného centra Bulharskej akadémie vied v Sofii. S predstavením publikácie dostal slovo rezortný kolega, Dr. Václav Čermák, riaditeľ Slovanského ústavu Akadémie vied Českej republiky a recenzent vydania. Jeho slovami, by si každý začínajúci vedec mal vyskúšať vydanie nejakej rukopisnej pamiatky, koľko sa s tým spája namáhavej práce. Aj za ňu, aj za tento výnimočný rukopis Dr. Čermák pochválil svojich kolegov. So slovami poďakovania vystúpili aj profesorka Beľaková z Inštitútu ruských dejín pri Ruskej akadémii vied, ktorá je odborníčkou na vydania cyrilskej právnej literatúry a profesorka Najdenova z Cyrilo-metodského náučného centra Bulharskej akadémie vied, ktoré boli spolu so svojimi ústavmi spoluautorky tejto výnimočnej publikácie. Za slovenskú stranu na vydaní okrem profesora Žeňucha spolupracovali aj Prof. Peter Zubko a Doc. Šimon Marinčák.

Na slávnosti vystúpil aj ekumenický spevokol zo Sládkovičova, ktorý svojim spevom oživil toto podujatie. V ich podaní si prítomní vypočuli i cirkevnoslovanský Otčenáš, ako aj hymnus Tebe Pojem. Prítomná bola i riaditeľka Bulharského kultúrneho inštitútu, zástupcovia univerzít a Slovenského historického ústavu v Ríme, Spolku sv. Cyrila a Metoda, ako aj odborná verejnosť a priaznivci slavistiky.

Pseudozonar

Cyrilský rukopis nomokánon z prelomu 16. a 17. storočia s názvom Užhorodský rukopisný Pseudozonar je zbierkou 151 cirkevných kánonov a pravidiel zameraných na duchovenstvo i veriaci ľud so vzťahom ku každodennému životu spoločnosti. Obzvlášť zaujmú pravidlá o rodinnom živote a pôstnej disciplíne, ktorá v určitom období v Uhorsku sledovala predpisy východného kresťanstva. Text vychádzal zo starších predlôh, a odkazuje aj na veľkomoravské obdobie.

Originál nomokánonu obsahujúci 171 listov je uložený v rukopisnom oddelení Zakarpatského národopisného múzea v Užhorode. Jeho vydanie nie je len pomocou ku lepšiemu pochopeniu duchovnosti a dejín našich predkov, ale aj míľnikom porovnávacej vedy o práve v minulosti na našom území.

Ostáva sa nielen poďakovať mnohým našim gréckokatolíkom pracujúcim v Slavistickom ústave, ale aj zaželať im mnoho síl do ich ďalšej práce, ktorá prináša tak mnoho hodnotného o našej vlastnej minulosti a duchovnej kultúre.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Svetlana Vašíčková a Peter Zubko