V Belži si pripomenuli 200 rokov od posvätenia farskej cerkvi

Košice, 14. máj (TS KE) Veriaci z Belže a širšieho okolia si 13. mája pripomenuli dvestoročnicu svojho chrámu zasväteného sviatku Nanebovstúpenia Pána. Pri tejto príležitosti do Belže zavítal aj vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup, aby požehnal obnovený chrám a nové ikony vo svätyni chrámu, dielo ikonopisca Petra Komišáka. Spolu s vladykom Milanom koncelebroval duchovný správca farnosti otec Peter Paľovčík, ako aj kňazi, ktorí vo farnosti pôsobili v minulosti, a pozvaní hostia.

V homílii vladyka Milan vychádzal evanjelia, ktoré pojednáva nanebostúpení Ježiša, pričom vysvetlil, že cieľom ľudského života je nebo a tou správnou cestou k tomuto cieľu je práve Kristus. „Prajem všetkým, aby ho chceli nachádzať a blízkosťou s ním tu na zemi, sa pripravovali na večnú "blízkosť" v nebi, kde nám on sám išiel pripraviť miesto,“ zakončil vladyka.

V závere svätej liturgie správca farnosti spomenul na všetkých minulých a súčasných dobrodincov chrámu a tým žijúcim vladyka Milan odovzdal ďakovné listy. Zároveň bola predstavená krátka publikácia o dejinách farnosti a farskej cerkvi.

TS KE informoval Martin Mráz.