V Košiciach oslávili sv. Petra a Pavla s vladykom Cyrilom Vasiľom

Košice, 2. júl (TSKE) V jednej z piatich gréckokatolíckych farností v Košiciach v mestskej časti Západ oslávili v prvú júlovú nedeľu 1. júla svoj chrámový sviatok. Medzi veriacich zavítal vzácny hosť, najosvietenejší vladyka Cyril Vasiľ z Ríma, ktorý slúžil archijerejskú svätú liturgiu so siedmimi kňazmi.

Vo svojej homílii predostrel ľudskú rozdielnosť dvoch svätých najvyšších apoštolov Petra a Pavla. Obidvaja boli však zasiahnutí Božím dotykom, ktorý im dal silu splniť ich osobné apoštolské poslanie. Vladyka Cyril uviedol, že spoločným znakom obidvoch apoštolov bola ich vďačnosť za dar viery a milosť vykúpenia, ktorú potom ohlasovali vtedajšiemu svetu. V aplikácii povzbudil prítomných, že aj dnes človek má tie isté možnosti stretania sa s Kristom ako apoštoli, a to prostredníctvom modlitby, v Božom slove a pri sviatostiach. Preto má každý potenciál k osobnému nasledovaniu Krista ako oni až po stupeň svätosti.

Božskú liturgiu spevom sprevádzal zbor mladých a dopĺňal ju cirkevnoslovanskými skladbami. V závere odpustovej slávnosti všetkým celebrantom i laickým spoločenstvám poďakoval miestny farár a košický protopresbyter otec Jozef Miňo. Vladykovi Cyrilovi odovzdal otec Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda, zborník zo sympózií k 50-tému výročiu obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi s názvom Vďační za dar viery a vzkriesenie Cirkvi. Slávnosť ukončilo mnohoľitsvije Svätému Otcovi, vladykovi Cyrilovi a všetkým veriacim.

TSKE informoval Michal Hospodár.