V Košiciach vzniká občianske združenie Byzantinos na podporu šírenia duchovných hodnôt kresťanského východu

Košice, 13. jún (TS KE) Byzantinos, o. z., združuje ľudí, ktorí majú vzťah ku gréckokatolíckej cirkvi predovšetkým na území Košického kraja a majú záujem vytvárať masmediálny obsah. Byzantinos svojou činnosťou chce pomocou masmediálnych projektov šíriť kresťanské hodnoty či evanjelizačné myšlienky, podporovať byzantské umenie, vytvárať výchovné a vzdelávacie médiá pre deti, mládež a dospelých, zvyšovať informovanosť o regionálnych, kultúrnych, duchovných, mládežníckych a športových podujatiach a vychovávať k úcte k vlastným tradíciám.

Názov Byzantinos pochádza z gréčtiny a znamená byzantský, čím chce poukázať na východnú cirkevnú tradíciu a východnú cirkev, ktorej duchovný život a krásu chce prezentovať.
Logo Byzantinosu pozostáva z gréckeho kríža umiestneného na kupole chrámu byzantského typu, ktorá je znázornená troma menšími oblúkmi, pričom stredný je na vyššej pozícii, a veľkým oblúkom, ktorý ich zastrešuje.
Kríž na vrchu kupoly chce zároveň symbolizovať vysielaciu anténu, pričom má vyjadriť myšlienku, že evanjelium „sa bude rozhlasovať zo striech.“ (Lk 12, 3). Malý oblúk znázorňujúci okno, ktoré samo o sebe spája dva svety, symbolizuje spojenie nebeského a pozemského sveta. Trojica okien tiež symbolizuje život človeka, ktorý sa skladá z troch rovín: prirodzenej, duševnej a duchovnej. To naznačuje, že združenie chce svojou činnosťou pomôcť osobnému rozvoju človeka na všetkých rovinách.

Pri práci na projektoch, Byzantinos úzko spolupracuje s Komisiou pre masmédia Košickej eparchie. Obsahovo je možné projekty zaradiť do štyroch kategórií:
1. Historické – ktoré objasňujú dejiny východnej katolíckej cirkvi.
2. Liturgické – ktoré zobrazujú krásu bohoslužieb.
3. Evanjelizačno-pastoračné – ktoré sprostredkúvajú evanjeliové myšlienky košického eparchiálneho biskupa a napomáhajú všetkým katechetickým a iným pastoračným aktivitám organizovaným predovšetkým na pôde Košickej eparchie.
4. Hudobné – ktoré prezentujú spev gréckokatolíckej cirkvi v košickom regióne.

Už vzniknutú tvorbu občianskeho združenia je možné vidieť na internetovej stránke www.byzantinos.grkatke.sk.