V Košickej eparchii sa uskutočnilo formačné stretnutie kňazských manželských párov

Košice, 26. február (TS KE) V rámci Kňazského dňa sa 24. februára v Trebišove stretli s vladykom Milanom Chauturom CSsR, košickým eparchom, kňazské manželské páry Košickej eparchie, keďže v rámci kňazských formačných dní je jedno stretnutie v roku zamerané aj na formáciu kňazských manželstiev. Téma posledného stretnutia bola „Muž a žena v rodine.“

Po spoločnej modlitbe 3. hodinky sa prítomným prihovoril vladyka Milan. Zdôraznil význam obety kňaza a jeho rodiny pre spoločenstvo farnosti. Upozornil, že táto obeta je možná, len ak celá kňazská rodina je hlboko zasadená v Bohu.

S úvodnou prednáškou vystúpil otec Marián Kuffa, farár a predstavený Inštitútu Krista Veľkňaza v Žakovciach. Vo svojom príhovore poukázal na skryté nebezpečenstvá Istanbulského dohovoru a na konkrétne možnosti pomoci kresťanov obetiam násilia. Prof. Jozef Mikloško, predseda Spoločnosti Úsmev ako dar, rozprával o nevyhnutnosti rodiny pre zdravý vývin dieťaťa a o konkrétnych rizikách ohrozujúcich dnešnú rodinu.

V druhej časti programu vystúpil otec Peter Horváth so svojou manželkou. V rámci Košickej eparchie sa venujú formácii manželov v spoločenstve SKALA rodín. Vo svojej prednáške rozprávali o identite muža a ženy v kresťanskom manželstve.

Záver patril diskusii, rôznym oznamom a aktuálnym informáciám. Kňazský deň sa zakončil spoločným obedom v priestoroch Cirkevnej strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove.

TS KE informoval Martin Mráz