Vladyka Dimitrios Salachas oslavuje 80. narodeniny

Košice, 7. jún (TSKE) Emeritný vladyka pre gréckokatolíkov v Grécku, kyr Dimitrios Salachas (Δημήτριος Σαλαχας) sa v dnešný deň dožíva životného jubilea 80 rokov.

Vladyka Dimitrios sa narodil 7. júna 1939 v Aténach. Ako mladík vstúpil v rodnom Grécku do malého seminára pátrov assuncionistov, odkiaľ prešiel do malého seminára gréckeho exarchátu. Filozofiu študoval na Pápežskej univerzite Urbaniána a teológiu na Pápežskej Gregorovej univerzite, obe v Ríme. Následne pokračoval v štúdiách v seminári sv. Anny v Jeruzaleme. Diplom zo svetského práva získal v Aténach.

Kňaz – akademik 

Po svojich štúdiách bol 9. februára 1964 vysvätený gréckokatolíckym exarchom Grécka, Hyacintom Gadom v Jeruzaleme na kňaza. Jeho doktorát bol o byzantskom cirkevnom i svetskom práve. Všeobecne je vladyka Dimitrios uznávaný za jednu z najväčších kapacít na východné katolícke právo.

Svoju akademickú prax začal v roku 1971 na ekumenickom inštitúte v Bari. Kánonické právo (ako latinské, tak aj východné) vyučoval na viacerých školách, medzi inými na Pápežskom východnom inštitúte. Pápežskej Gregorovej univerzite, Pápežskej univerzite Urbaniána, ako aj na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského – Angelicu. Za čas vyučoval i v Paríži.

Bol konzultorom Kongregácie pre východné cirkvi, Pápežskej rady pre legislatívne texty, ako aj Pápežskej rady pre jednotu kresťanov. Rovnako tak bol členom spoločnej katolícko – pravoslávnej komisie pre teologický dialóg. Pôsobil aj na Apoštolskej signatúre.

Biskup Salachas bol konzultorom talianskeho vydania CCEO, ktoré vyšlo v roku 2001. Medzi jeho najznámejšie publikácie patria: L'iniziazione cristiana nei Codici orientale e latino (Kresťanská iniciácia v latinskom a východnom kódexe, 1992); Il Diritto canonico delle Chiese orientali nel primo millenio (Kánonické právo východných cirkví v prvom tisícročí, 1997); Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto canonico delle Chiese orientali (Sviatosť manželstva v novom kánonickom práve východných cirkví, 1994). Za kaplána Jeho svätosti bol menovaný roku 2006.

Služba exarchu

23. apríla 2008, na sviatok sv. Juraja, bol menovaný pápežom Benediktom XVI. za titulárneho biskupa sídla Karkábia (Carcabia) v dnešnom Tunisku, ktoré mal kedysi za svoje sídlo aj slovenský biskup Peter Dubovský SJ. Súčasne bol menovaný za apoštolského exarchu pre veriacich byzantského obradu v Grécku. Jeho biskupská vysviacka sa uskutočnila 24. mája 2008 v Aténach za hojnej účasti bývalých kolegov a študentov Pápežského východného inštitútu z Ríma. Hlavným svätiteľom bol vladyka Mihai Cătălin Frăţilă z Rumunska, spolusvätiteľmi grécky rímskokatolícky biskup Franghískos Papamanólis, O.F.M. Cap a ukrajinský vladyka Hlib Lončyna, studita.

V októbri 2008 bol v Ríme v chráme sv. Antona pri kolégiu Russicum hlavným sláviteľom liturgie na otvorení akademického roka 2008-2009 na Pápežskom východnom inštitúte, svojom bývalom pôsobisku. 

Po smrti svojho predchodcu, vladyku Anárghyra Printezisa mu bolo 14. mája 2012 titulárne biskupské sídlo Karkábia zmenené na to, ktoré mal nebohý biskup a teda Gratianopolis, ktoré mala v dejinách 20. storočia väčšina biskupov pre katolíkov byzantského obradu v Grécku, či Turecku (Gad, Printezis, Varouhas, Papadopoulos). Za jeho pôsobenia sa aténska katedrála stala miestom modlitby nielen pre gréckych gréckokatolíkov, ale zintenzívnila sa i pastoračná starostlivosť o gréckokatolíckych Ukrajincov a o východných katolíckych emigrantov z Blízkeho východu.

27. augusta 2014 ho pápež František menoval do pracovnej komisie pre reformu kánonického manželského procesu. V roku 2015 bol nielen na návšteve Ad Limina Apostolorum, ale bol i spolusvätiteľom svojho menovca, ako aj kolegu a to nielen v biskupskej službe, ale aj na poli východného práva, vladyku Demetria Gallara, sídelného biskupa pre gréckokatolíkov na Sicílii.

Druhého februára 2016, na sviatok Stretnutia Pána, prijal pápež František jeho zrieknutie sa z úradu exarchu a vladyka Dimitiros odišiel na emeritúru. Po svojom odchode na dôchodok bol hlavným svätiteľom svojho nástupcu na aténskej katedre – a to vladyku Manuela Nina OSB, ktorého vysvätil v pápežskej bazilike sv. Pavla za hradbami v apríli 2016. Biskupská služba vladyku Dimitria bola požehnaná veľmi dobrými vzťahmi s pravoslávnou hierarchiou.

Vladyka Dimitrios a Slovensko

Vladyka Dimitrios je dobre známy aj gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Už v roku 2008, ešte ako kňaz sa prišiel radovať s nami pri vysviacke vladyku Petra Rusnáka a pri slávnostnom uvedení do úradu prvého metropolitu našej cirkvi sui iuris.

V jubilejnom cyrilo-metodskom roku 2013 prišiel akoby v stopách samotných svätcov Cyrila a Metoda i on na Slovensko, aby a opäť delil s našou cirkvou o radosť. Pri svojej návšteve navštívil a modlil sa nielen v staroslávnej Nitre, ale bol prítomný aj pri posviacke pozemku pre stavbu nového gréckokatolíckeho chrámu v Trenčíne.

Odvtedy navštívil Slovensko ešte mnohokrát. Bol to totiž on, kto i po odchode na emeritúru ostal nápomocným tým, ktorí ho potrebovali. Pomáhal ako poradca našej komisii pre prípravu partikulárneho práva pre našu metropolitnú cirkev. Prednedávnom začal s rovnakou pomocou aj pre našu gréckokatolícku cirkev v starobylej Mukačevskej eparchii. Aj vďaka jeho zásluhe odišiel v roku 2017 na obdobie troch rokov na misie ku gréckokatolíkom do Grécka o. Peter Fučo, kňaz prešovskej archieparchie.

Vladyka Dimitrios ostáva v mnohom príkladom, ako žiť svoje povolanie naplno v každom čase a mieste, kam Boh človeka povoláva. Na mnohaja i blahaja ľita vladyka! Εἰς πολλὰ ἔτη, Δέσποτα!


TSKE informoval Daniel Černý

Foto: grkattn.sk a internet