Tematické stretnutie Farské evanjelizačné bunky

Košice, 24. jún (TSKE) V Centre pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa v Dvoriankach sa 23. júna konalo tematické stretnutie určené pre kňazov s názvom Farské evanjelizačné bunky (FEB). Metódu budovania malých spoločenstiev v rámci farnosti prišli predstaviť otec Slavomír Zahorjan, koordinátor FEB v Prešovskej archieparchii, otec Peter Milenky, otec Ján Pavlík a pani Jana Záhoráková.

Stretnutie začalo modlitbou Tretieho času, po ktorej nasledoval blok prednášok. V úvode otec Slavomír Zahorjan povedal svoju osobnú skúsenosť s farskými evanjelizačnými bunkami a jeho cestu k ich objaveniu. Následne na to otec Peter Milenky poukázal skrze biblické texty a dokumenty cirkvi na nutnosť budovať malé spoločenstvá vo farnosti a predstavil ich charakter a význam. Po krátkej prestávke nasledovala prednáška otca Jána Pavlíka. V nej sa zameral na budovanie duchovnosti kňaza ako základ a východisko pre budovanie Farských evanjelizačných buniek.  Jeden z hlavných pilierov, na ktorý poukázal, je dostatočný čas kňaza strávený v tichosti pred eucharistiou. Blok prednášok zavŕšila svojim výstupom Jana Zahoráková, ktorá predstavila spôsob vytvárania a delenia Farských evanjelizačných buniek, a tiež priebeh stretnutia jednotlivých buniek. Po bloku prednášok nasledoval priestor na diskusiu a kladenie otázok.

Toto prvé tematické stretnutie o Farských evanjelizačných bunkách prinieslo nielen nové poznatky o budovaní života vo farnosti, ale tiež srdečné stretnutie kňazov naplnené vrúcnosťou, smiechom a priateľskou atmosférou.

Tematické stretnutia sú ponukou Centra pre mládež Košickej eparchie sv. Jána Teológa pre kňazov a laikov zamerané na získavanie nových poznatkov a inšpirácií na poli pastorácie mládeže v rôznych oblastiach. Zámerom je konať ich niekoľkokrát do roka na vybrané témy.

TSKE informoval Milan Kmec.
Foto: Peter Milenky, Milan Kmec