Vladyka Milan Chautur sa narodil 4. septembra 1957 v Snine. Detstvo prežil v dnes už nejestvujúcej rusínskej obci Veľká Poľana na východe Slovenska. Študoval na gymnáziu v Humennom, a už̌ počas stredoškolských štúdií v roku 1974 zložil prvé rehoľné sľuby v Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa redemptoristov (CSsR). Po maturite bol prijatý́ na Cyrilometodskú bohosloveckú́ fakultu v Bratislave.

Kňazskú́ vysviacku prijal z rúk križevackého eparchu Dr. Joachima Segediho, dňa 14. júna 1981 v Prešove. Po vysviacke spravoval farnosť̌ Borov a Kalinov. Počas výkonu základnej vojenskej služby v rokoch 1982 až̌ 1984 v Strážniciach a Lounách v Čechách, účinne pôsobil ako kňaz medzi vojakmi. Po absolvovaní́ základnej vojenskej služby pôsobil vo farnostiach Medzilaborce (1984 - 1985), Šmigovec (1985 - 1989), Porúbka (1989 - 1992). Pre svoju aktívnu pastoračnú činnosť̌ s mládežou bol v pozornosti vtedajšej štátnej bezpečnosti. Dňa 1. júla 1990 bol zvolený́ za protoigumena (viceprovinciála) kongregácie redemptoristov so sídlom v Michalovciach.

O dva roky na to ho 11. januára 1992 Svätý Otec Ján Pavol II. menoval za titulárneho biskupa kresimenského a pomocného prešovského biskupa.

Biskupskú chirotóniu (vysviacku) prijal 29. februára 1992 v Mestskej hale v Prešove z rúk prešovského sídelného biskupa Mons. Jána Hirku. V tom čase bol najmladším biskupom Katolíckej cirkvi. Päť rokov sa ako pomocný prešovský biskup venoval najmä pastorácii mládeže.

Dňa 21. februára 1997 bol preosvietený vladyka Milan Chautur menovaný pápežom svätým Jánom Pavlom II. za apoštolského exarchu pre novovytvorený apoštolský exarchát katolíkov byzantského obradu v Košiciach. Jeho pastoračná aktivita sa odvtedy sústreďovala na proces liturgickej a duchovnej obnovy celého exarchátu a na zriadenie nutných článkov riadiacej štruktúry košického exarchátu.

V rámci Konferencie biskupov Slovenska viedol vladyka Milan Chautur Radu pre rodinu a mládež. Dňa 30. januára 2008 bol vladyka Milan Chautur CSsR pápežom Benediktom XVI. vymenovaný za košického eparchu. Do úradu ho uviedol 18. februára 2008 J. E. kardinál Leonardo Sandri, prefekt Kongregácie pre východné cirkvi. V súčasnosti v rámci Konferencie biskupov Slovenska vedie Radu pre rodinu a Radu pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Oficiálne fotografie vladyku Milana Chautura CSsR