Benedikt, biskup, sluha sluhov Božích 

Ctihodnému bratovi Milanovi Chauturovi, doterajšiemu košickému apoštolskému exarchovi a titulárnemu biskupovi kresimskému, ustanovenému biskupovi novozaloženej Košickej eparchie posielame pozdrav a apoštolské požehnanie. 

Keďže Košickej eparchii pre kresťanov byzantského obradu žijúcich na Slovensku treba ustanoviť̌ pastiera, a to práve v tento deň̌, keď̌ sme ju v zmysle našej konštitúcie Qui successimus - Ako nástupcovia založili a podriadili metropolitnému Prešovskému stolcu, vidíme v Tebe, ctihodný brat, toho, ktorý je vhodný na jej riadenie, pretože si ozdobený vyskúšanými darmi, máš skúsenosti z pastierskej služby, a až doteraz si chvályhodne vykonával úrad veľkňaza spomenutého apoštolského exarchátu. 

Preto po vypočutí nášho ctihodného brata kardinála prefekta kongregácie pre východné cirkví zo svojej najvyššej právomoci, Teba uvoľňujeme z puta titulárneho sídla kresimského a menujeme ťa za biskupa košickej eparchie so všetkými právami a povinnosťami, ktoré sú spojené s takýmto úradom podľa predpisu Kódexu kánonov východných cirkví. 

Zároveň̌ ukladáme aby s týmto listom bolo oboznámene duchovenstvo a ľud tejto eparchie. Povzbudzujeme ich, aby ťa naďalej radi nasledovali a ostali s Tebou užšie spojení. 

Napokon sa modlíme, ctihodný brat, aby Ti pomáhal Duch Utešiteľ̌ svojim sedmorakým darom. Vďaka jeho podpore naďalej pas spomenutých veriacich zo znásobenou silou tak, aby zo dňa na deň̌ čoraz viac rástli vo viere, nádeji a predovšetkým láske, ktorá je kráľovnou všetkých cností. Kristov pokoj a jeho svetlo, pod záštitou Panny Márie nech sú stále s Tebou a s týmto tvojím novým eparchiálnym spoločenstvom, ktoré je nám veľmi drahé. 

Dané pri sv. Petrovi, dňa 30. januára roku Pána roku dvojtisíceho ôsmeho a v treťom roku nášho pontifikátu. 

Benedikt XVI. Brennus Chestle apoštolský protonotár