Na Slovensku sa duchovnej službe v nemocniciach venuje pozornosť podľa potrieb zdravotníckeho zariadenia, aktuálnych možností zo strany cirkvi, ako aj podľa ochoty vedenia a personálu nemocnice prijať túto pomoc a službu. Ak dôjde k súladu, vzájomnej snahe všetkých zúčastnených strán vytvárať dobré podmienky a priaznivú atmosféru, duchovná služba v nemocnici môže napredovať a byť prínosom a obohatením.

Kňaz je k dispozícii pacientom, ich rodinám, ako aj personálu nemocnice. Táto služba je prístupná pre každého človeka. Pacienti sa môžu nahlásiť sami alebo požiadajú o nahlásenie zdravotný personál, rodinu alebo inú osobu, ktorá môže kontaktovať povereného kňaza.


Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach

Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach má v rámci kompletnej  starostlivosti o zdravie pacienta svojho stáleho kňaza a stálu duchovnú  službu.
Duchovnú službu v Univerzitnej nemocnici na Rastislavovej 43  (Stará nemocnica) a na Triede SNP 1 (Terasa) zabezpečuje duchovný  správca protojerej Ján Marton.
Telefón 0907 689 334

Bohoslužby
Univerzitná nemocnica na Triede SNP č. 1
Sväté liturgie sa slávia v Ekumenickej kaplnke Svätého kríža na 1. poschodí:
streda o 15:30 hod.
nedeľa o 8:30 hod.

Univerzitná nemocnica na Rastislavovej č. 43
Sväté liturgie sa slávia v Kaplnke Panny Márie na 1. poschodí pavilónu č. X.:
sobota o 9:00 hod.


Nemocničné zariadenia Michalovce

Vo všetkých nemocniciach je duchovnou službou za Gréckokatolícku cirkev poverený jerej Miroslav Mihalčo.
Telefón: 0915 947 078.

Bohoslužby
Nemocnica Svet zdravia a onkologické centrum
Sväté liturgie sa slávia v Ekumenickej kaplnke:
nedeľa – nepárneho týždňa o 10:00 hod.
prikázaný sviatok – o 10:00 hod.

Psychiatrická klinika Stráňany
Sväté liturgie sa slávia v bohoslužobnej miestnosti
nedeľa – párneho týždňa o 11:00 hod.

Zariadenie pre seniorov
Gréckokatolícke sväté liturgie sa slávia premenlivo s rímskokatolíckymi svätými omšami v nedeľu o 9:00 hod.


Nemocničné zariadenia Trebišov

V trebišovských nemocničných zariadeniach je duchovnou službou poverený jerej Marek Iľko.
Telefón: 0904 641 686

Bohoslužby
Nemocnica Trebišov
Sväté liturgie sa slávia v nemocničnej kaplnka sv. P. Pia ktorá sa nachádza na prízemí:
utorok o 16:00 hod.
štvrtok o 16:00 hod.

Dom pre seniorov a domov sociálnych služieb LUMEN
nedeľa o 10:00 hod.