Košická Eparchia oslávila svojich patrónov

Košice, 6. júl (TSKE)  V prvý júlový víkend sa veriaci košickej eparchie stretli v Sečovciach, aby v miestnom chráme zasvätenom sv. Cyrilovi a Metodovi oslávili pamiatku patrónov Košickej eparchie. Od roku 1997 sú Sečovce eparchiánym pútnickým miestom a každoročne 4. a 5. júla sú aj centrom cyrilometodských osláv gréckokatolíkov na Zemplíne. 

Odpustová slávnosť sa tento rok konala pri dodržaní všetkých protiepidemiologických opatrení. Bola otvorená v sobotu večer modlitbou veľkej večierne s lítiou. Sobotný program bol zavŕšený archijerejskou svätou liturgiou, ktorú slávil vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup. Zhromaždeným veriacim a kňazom sa prihovoril archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie. 

Nedeľný program bol otvorený modlitbou utierne. Archijerejskej sv. liturgií predsedal vladyka Marián Andrej Pacak, eparchialny biskup z Toronta v Kanade. Duchovne tak zjednotil obidve slovenské gréckokatolícke eparchie, ktoré sú rovnako zasvätené sv. Cyrilovi a Metodovi. Spolu s ním sv. liturgiu slávili obidvaja košickí gréckokatolícki biskupi vladyka Milan Chautur a vladyka Cyril Vasiľ SJ. Prítomným sa prihovoril vladyka Cyril. Vo svojej homílii vyzdvihol cyrilometodské tradíciu ako nevyhnutnú súčasť identity každého greckokatolíka. Vychádzal zo slov sv. Jána Pavla II., ktorými sa pred 25 rokmi v Prešove prihovoril veriacim byzantského obradu na Slovensku. Odkaz tohto svätého pápeža, aby cyrilometodský model cirkevného života, ktorý v sebe spája bohatstvo východnej tradície v oblasti práva, liturgie, teológie a spirituality s princípom jednej, svätej, katolíckej a apoštolskej Cirkvi v spoločenstve s rímskym biskupom, je výzvou na svedectvo, vernosť, ale aj hrdosť gréckokatolíkov.

Radostnú a slávnostnú atmosféru celej liturgie svojim spevom zvýraznil katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda z Košíc pod vedením jeho dirigentky Lucie Lovašovej.


TSKE 
foto: Dávid Kováč/Byzantinos