Obnova tradičného mníšstva u gréckokatolíkov v Chorvátsku

Košice, 11. júl (TSKE) V predvečer sviatku sv. Antona Pečerského, jedného z pilierov slovanského mníšstva, ktorý sa v byzantskom liturgickom kalendári slávi 9. júla, dostala eparchia v Križevci v Chorvátsku do daru veľké bohatstvo – duchovné povolanie dvoch nových mníchov.

Apoštolský administrátor Križevackej eparchie, Mons. Milan Stipić, slávil božskú liturgiu v katedrále Najsv. Trojice v Križevci, pri ktorej postrihol na rjasoforov (nosiacich rjasu – vrchný mníšsky odev so širokými rukávmi) a prijal časné sľuby od dvoch nových gréckokatolíckych mníchov – bratov Antona a Mladena. Počiatočnú mníšsku formáciu – noviciát, prijali u otcov Studitov v Unevskej lavre na Ukrajine.

Ich monastierom je monastier Pokrova – Ochrany Presvätej Bohorodičky v meste Kričke. V tomto meste bol starobylý gréckokatolícky monastier, ktorý fungoval v rokoch 1832-1942. Počas vojny na Balkáne bol roku 1992 premenený na ruiny a v súčasnosti rekonštruovaný. 

Na liturgii bolo okrem spolusláviaceho duchovenstva aj mnoho veriacich. Vo svojej homílii Mons. Stipić zdôraznil význam zriekania sa, čo nie je len výsadou zasvätených osôb, ale povolaním všetkých kresťanov. „Všetci mnísi a mníšky majú byť ako anjeli pred tvárou Božou,“ povedal Mons. Stipić, ktorý následne povzbudil mladých mníchov, aby poslúchali Krista ako svojho vodcu, a boli trpezliví, pokorní, krotkí a tichí, aby tak našli milosť u Boha a boli spasení. Následne pokračoval: „Nech vám dobrý Boh dá vo vašom mníšskom povolaní veľa požehnania, odvahy a vytrvalosti, nech vás nikdy neomrzí milovať Boha a žiť pre neho.“

Príkladom zanechania sveta a nasledovania čohosi vyššieho im podľa slov Mons. Stipića môže byť aj Nikola Tesla, známy vynálezca, ktorý zanechal všetko a šiel za vedou. Jeho úspechy ktoré dokázal sú vzorom aj pre kresťanov (sám Tesla bol synom kňaza), čo všetko dokáže človek, ak má správne nasmerovanie za vzkrieseným Kristom a pre Božie kráľovstvo.

„Mníšske povolanie je veľkým darom pre cirkev, ale aj veľkým darom pre toho, kto ho nosí. Drahí bratia, buďte nositeľmi anjelského obrazu s láskou, radosťou a veselosťou a Pán vám to mnohonásobne vráti – zakončil Mons. Stipić.

Radujeme sa s našimi bratmi a sestrami v eparchii Križevci. Počtom nie veľká cirkev mala vždy väzby s našou cirkvou, čo sa prejavilo aj pôsobením biskupa Dionýza Nyaradiho, ktorý v rokoch 1922-1927 spravoval Prešovovskú eparchiu, a neskoršie v rokoch 1938-1939 tú časť mukačevskej eparchie, ktorá ostala vo vtedajšom Česko-Slovensku. Navyše po smrti biskupa Hopka (1976) to boli práve biskupi z Križevci, ktorí až do roku 1989 prichádzali udeľovať kňazstvo našim bohoslovcom. Križevacká eparchia dala vznik viacerým novým biskupstvám – eparchii sv. Mikuláša v Ruskom Keresture, ako aj eparchie Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Skopje v Macedónsku.

Veriaci biskupstva Križevci pochádzaju akoby z troch prameňov. Prvým je miestna tzv. Marčanská únia (1611), kedy sa s Katolíckou cirkvou zjednotili miestni veriaci východného obradu, druhým bol prílev veriacich zo Zemplína a Šariša v polovici osemnásteho storočia a tretím prílev imigrantov z Ukrajiny na konci 19. storočia.

V rokoch 1908-1924 mali na území eparchie v bosnianskom meste Kamenica monastier otcovia Studiti. Tam ku Studitom vstúpil aj neskoršie blahoslavený ruský exarcha, Leonid Fjodorov. Otcovia baziliáni sú už len na území eparchie sv. Mikuláša, rovnako ako sestry Služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie. V samotnom Križevci blízko Záhrebu sú aj sestričky bazilánky. Otcovia redemptoristi zo Slovenska pôsobili pred približne 20 rokmi v chorvátskom Vukovare a misijne aj po viacerých farnostiach eparchie.

Prajeme eparchii, jej duchovenstvu, veriacim i novým mníchom, aby aj táto slávnosť bola začiatkom obrody eparchie, a aby sa tak všetci čoraz viac premieňali na Kristov obraz. 


Pre TSKE podľa viacerých zdrojov preložil a upravil Daniel Černý

Foto: internet