Ekumenická bohoslužba na sviatok svätého Štefana I. v Košiciach

Košice 24. august (TSKE) Maďarskí veriaci troch historických cirkví sa stretli v stredu, 19. augusta v poobedňajších hodinách na spoločnej ekumenickej bohoslužbe na počesť maďarského národného svätca a zakladateľa maďarského štátu, kráľa Štefana I., v košickom kalvínskom kostole.

Na úvod pozdravil prítomných veriacich dekan reformovanej cirkvi Zoltán Orémus. Vo svojom príhovore privítal generálneho vikára rímskokatolíckej cirkvi Zoltána Pásztora a administrátora gréckokatolíckych maďarských veriacich v Košiciach Vojtecha Boháča.

Po spoločnom speve 90. a 23. žalmu nasledovalo evanjelium O dobrom pastierovi (Jn 10,1-18). Veriacim v homílii prihovoril otec Vojtech Boháč. V troch hlavných myšlienkach evanjelia – o bráne, dobrom pastierovi a jednom stáde – priblížil život a dielo svätého Štefana. Vyzdvihol spôsob, akým dokázal tieto evanjeliové pravdy zahrnúť do diela založenia nového štátu. Vďaka tomu mohli veriaci po dobu 1000 rokov až podnes vidieť a žiť svetlo Kristovho evanjelia, ktoré kráľ Štefan I. najprv prijal a následne sa staral o jeho šírenie vo svojej krajine. Toto svetlo dodnes svieti a ukazuje človeku cestu k nebeskému Otcovi do večnosti. Takto sa naplnili slová východnej liturgie, ktoré adresuje skrze diakona pred každou archijerejskou liturgiou slúžiacemu biskupovi: „Nech tak svieti tvoje svetlo pred ľuďmi, aby videli tvoje dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5,16)

Liturgická slávnosť pokračovala prosbami, ktoré viedol otec Zoltán Pásztor. V nich sa modlil za požehnanie pre všetkých prítomných, osobitne pre deti ako záruku budúcnosti národa. Rovnako prosil o Božiu ochranu pred akýmkoľvek nebezpečenstvom, o dôstojný ľudský život, o pokoj a dobro.Spoločným apoštolským vyznaním viery, modlitbou Otče náš a jednotlivo udeleným požehnaním prítomných duchovných veriacim sa liturgická slávnosť zakončila.

Pre TSKE informoval Vojtech Boháč 

foto: Balassa Zoltán/Felvidék.ma