Nová gréckokatolícka farnosť v chorvátskom meste Split na Jadrane

Košice, 26. október (TSKE) Pri zachovaní všetkých protiepidemiologických opatrení slávil 24. októbra, v nedeľu Krista Kráľa, križevacký vladyka Milan Stipić božskú liturgiu v chráme Najsvätejšieho Vykupiteľa otcov františkánov v meste Split. V tomto prístavnom meste na Jadrane boli doteraz liturgie slávené poslednú nedeľu v mesiaci. 

Včerajšou liturgickou slávnosťou, kedy vladyka Milan slávil v Splite prvú liturgiu v postavení biskupa, však došlo k reorganizácii miestnych pomerov a z mesta Split sa stala samostatná gréckokatolícka farnosť Najsvätejšieho Spasiteľa, ktorá bude svoj farský sviatok sláviť rozhodnutím vladyku Milana každoročne na sviatok Nanebovstúpenia Pána. Na liturgii boli s vladykom Milanom aj otec Zenjo Zastavni, farár z Radatovića, a zároveň aj dočasne  novovymenovaný farár mesta Split, miestni františkáni a ďalší duchovní. Diakonoval o. Livio Marijan, kancelár eparchie. Prítomných bolo značné množstvo veriacich, gréckokatolíkov, i rímskokatolíkov, a to vrátane veriacich z mesta Zadar v ich typických krojoch, ako aj z mesta Šibenik. 

V homílii sa vladyka Milan zamýšľal nad odkazom evanjelia o Kristovi Kráľovi: „Kráľovstvo, o ktorom hovorí Kristus, sa začína tu na zemi. Ak v osobnom aj rodinnom živote žijeme podľa hodnôt Božieho kráľovstva: jeho dobrotu, spravodlivosť i lásku, potom toto kráľovstvo začína už tu medzi nami a zdokonalí sa i zakončí v Božom kráľovstve, pri opätovnom príchode Krista. Obdobne, ak budeme žiť podľa „hodnôt“ Zlého, už tu budeme mať peklo v živote, rodine i spoločnosti, a to ešte pred Kristovým súdom. Žime preto kráľovsky, žime hodnoty Kristovho kráľovstva, modlitbu, počúvanie evanjelia, sväté tajomstvá (sviatosti) a dobré skutky a zakúsime tak predobraz nebeského kráľovstva, čo sa prejaví aj v našich životoch.“ 

Záver liturgie patril poďakovaniam vladyku Milana, osobitne miestnej komunite františkánov v meste Split, ako aj všetkým, ktorí si na neho spomenuli pri príležitosti jeho nedávnej biskupskej vysviacky.

Prajeme vladykovi Milanovi veľa síl pri ďalších snahách o obnovu a rozkvet gréckokatolíckeho života v jeho domovine.


TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Eparchia Križevci