Na GTF PU si pripomenuli výročie slzenia klokočovskej ikony

Košice, 26. október (TSKE) V Jubilejnom roku Košickej eparchie, vyhlásenom pri príležitosti 350. výročia slzenia milostivej ikony v Klokočove, jedným zo sprievodných podujatí boli aj vedecké podujatia. Pri rešpektovaní epidemiologických opatrení sa 21. októbra na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzitz (GTF PU) v Prešove konala konferencia s názvom Pútnický Klokočov v historicko-pastoračných súvislostiach. Podujatie organizovala Katedra systematickej teológie v spolupráci s Eparchiálnym úradom v Košiciach, Spolkom sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV v Bratislave. V úvodnom príhovore doc. ThDr. Michal Hospodár objasnil zámer i metodologický prístup konferencie. Skúmanie širšieho historického rámca tvorí základ pre poznanie pastoračného významu fenoménu slzenia ikony presvätej Bohorodičky, ktorý je s Klokočovom neodškriepiteľne spojený až do dnešných dní. Pripomenul, že mesto Prešov je historicky spojené s pôvodnou ikonou i s jej prvou kópiou. 

V prvom referáte Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD., rektor Prešovskej univerzity v Prešove, uviedol poslucháčov do poznania prostredia života v Klokočove a jeho okolí v 17. storočí. Toto prostredie bolo značne poznačené interkonfesionálnymi nepokojmi a s nimi spojenou biedou obyvateľstva. Práve v tomto kontexte materiálnej biedy a súženia obyvateľstva z bezmocnosti sa odohralo zázračné slzenie ikony v roku 1670 v miestnom drevenom chráme. Vladyka Milan Chautur CSsR, košický eparchiálny biskup sa venoval pastoračnému významu klokočovských pútí, kde veriaci i hľadajúci nachádzajú duchovnú oporu svojho života v čase agresívnej sekularizácie. Pripomenul význam spoločnej modlitby a zasvätenia rodín pod ochranu Panny Márie. V ďalšom referáte Mgr. Annamária Kónyová, PhD. z Filozofickej fakulty PU priblížila konfesijné rozloženie obyvateľstva v Užskej stolici s akcentom na šírenie vtedy novej kalvínskej viery a existenciu kalvínskych zborov. V kontexte následnej rekatolizácie viaceré tieto zbory prijali východný obrad a po Užhorodskej únii sa stali gréckokatolíkmi. Výstižný referát o podobnom fenoméne slzenia mariánskej ikony v Mária-Pócsi v Maďarsku zaslal prof. Dr. István Ivancso z Teologickej fakulty sv. Atanáza v Nyíregyháze. Referát pre pandemickú krízu predniesol v zastúpení archimandrita Jaroslav Lajčiak, protosynkel Košickej eparchie.  

V druhom bloku referátov vystúpil prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. zo Slavistického ústavu JS SAV, ktorý sa už dlhé obdobie venuje výskumu zachovaných literárnych dokumentov a pamiatok v danom regióne. Tieto dokumenty potvrdzujú úroveň náboženského, kultúrneho a literárno-umeleckého života našich predkov. Súčasne predstavil a prítomným aj daroval obsiahly zborník s názvom Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska. Za domácu Alma mater predniesol referát prof. ThDr. Marek Petro, PhD. Vrátil sa do nedávnej histórie v časoch komunistickej totality, keď sa konaniu púti v Klokočove zo strany štátu kládli rozličné prekážky. Analyzoval spomienky vtedajšieho ordinára Gréckokatolíckej cirkvi Mons. Jána Hirku na Klokočov a tiež vybrané spravodajské reportáže na stránkach Slova. Slovesný umelecký prejav, ako výraz obdivu a úcty k Božej matke predstavil vo svojom referáte  doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD. Osobitne sa venoval uznávanému mariánskemu básnikovi Gorazdovi Zvonickému  a zo žijúcich poetov Teodorovi Križkovi. V závere vyzval poslucháčov, aby vďaka čítaniu poézie autorov katolíckej moderny naštartovali hľadanie morálnej istoty v Bohu a zamýšľali sa nad hodnotou  viery a mariánskej lásky. Referáty z konferencie boli prenášané prostredníctvom sociálnych sietì a jej videozáznam je možné nájsť na TU.

Podujatie sa ukončilo Molebenom pred Klokočovskou ikonou presvätej Bohorodičky vo fakultnej kaplnke, ktorý viedol preosv. vladyka Milan, košický eparchiálny biskup.

TSKE informoval: doc. ThDr. Michal Hospodár, PhD.

foto: Marcel Mravec, AV Štúdio