Misijný týždeň na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach

Košice, 26. október (TSKE) V týždni od 19. do 23. októbra sa na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Gorazda v Košiciach uskutočnil Misijný týždeň, do ktorého sa zapojila celá škola. Základom tohto Misijného týždňa bolo zrealizovať aj tento rok na škole aktivitu Milión detí sa modlí ruženec a zároveň to spojiť s myšlienkou Misijnej nedele, ktorú Cirkev slávila 18. októbra. Hlavnou myšlienkou Misijného týždňa bolo priniesť žiakom povedomie o misijnej činnosti Cirkvi, dať im priestor podporiť ju a ich samých povzbudiť k misionárskej činnosti v prostredí, v ktorom žijú.

Tento misijný týždeň prebiehal, z dôvodu pandemických opatrení tak, aby sa doň zapojili všetci žiaci školy, teda po ročníkoch na hodinách náboženstva. Hodina bola rozdelená do dvoch častí. V prvej časti hodiny odznela katechéza o misiách, o Misijnej nedeli, o tom, kto je to misionár. Zároveň boli žiakon prezentované produkty na podporu a zbierku Misii, ktoré pripravili Pápežské misijné diela, a ktoré si mohli žiaci počas celého týždňa zakúpiť u svojich katechétov, a tak podporiť svojim kúskom misijnú činnosť Cirkvi. V rámci katechézy bola predstavená myšlienka Misijného ruženca. A práve jeho modlitba bola druhou časťou hodiny náboženstva. Každá trieda sa samostatne v druhej časti hodiny schádzala do priestorov kaplnky, ktorá bola tematický vyzdobená, aby sa pomodlili jeden alebo dva desiatky ruženca za misie, misionárov, či obyvateľov daných kontinentov. Takýmto spôsobom sa celá škola v tomto týždni pomodlila každý deň jeden celý ruženec a zároveň sa zapojila aj do aktivity Milión detí sa modlí ruženec, čím podporila a žila myšlienku sv. Pátra Pia, že “keď sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zmení.”

Modlitbou ruženca v tomto týždni žila celá škola. V školskom klube detí triedy vyrábali spoločne so svojimi vychovávateľkami ružence z prírodných materiálov, ktoré potom spoločne pri modlitbe darovali Presvätej Bohorodičke.

Veríme, že aj tieto aktivity pomohli k tomu, aby sme spoločne, v tomto neľahkom čase, čerpali nádej z modlitby, modlili sa jeden za druhého a nezabúdali na vzájomnú a konkrétnu lásku k blížnemu. 


TSKE informoval:  Ján Fedorišin

Foto: Klaudia Mikulová, Marek Horňák, Ján Fedorišin