Nová eparchia a biskup pre Gréckokatolíkov v Poľsku

Košice 25. november (TSKE) Na pravé poludnie dňa 25. novembra, čo je podľa juliánskeho kalendára sviatok sv. Jozafáta, bolo zverejnené rozhodnutie pápeža Františka, ktorým vytvoril v Poľsku novú gréckokatolícku eparchiu Olsztyn-Gdańsk a menoval jej prvého biskupa.

Nová eparchia pokrýva sever Poľska. Jej územie je prevzaté z archieparchie Przemyśl-Warszawa a doterajšej eparchie Wroclaw-Gdańsk. Sídlom katedrály sa stáva chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v meste Olsztyn. Eparchia má 43 farností a filiálok, ktoré obsluhuje 26 kňazov, vrátane 4 baziliánov. Eparchia sa rozprestiera na území 90 075 km2 (teda skoro dvakrát rozloha Slovenska) a zodpovedá územiu latinských biskupstiev Gdańsk, Pelplin, Elblag, Toruń, Płock, Warmia, Elk, Łomża, Białystock a Drohiczyn.

Vytvorením tohto nového biskupstva sa mení názov eparchie Wroclaw-Gdańsk na eparchiu Wrocław-Koszalin. Ako eparchia Wrocław-Koszalin tak aj eparchia Olsztyn-Gdańsk sú súčasťou metropolie Przemyśl-Warszawa.

Novým vladykom eparchie sa stal Mons. Arkadiusz Trochanowski, narodený 6. januára 1973 v meste Szprotawa, na Západe Poľska. Až doteraz bol duchovným eparchie Wrocław-Gdańsk. Po stredoškolských štúdiách vstúpil do seminára v meste Lublin. Na diakona bol vysvätený 19. 8. 1998 arcibiskupom Jánom Martyniakom v rodnom meste Szprotawa. Kňazské svätenie prijal 29. 7. 2000 v katedrále vo Worclawe, z rúk vladyku Włodzimierza R. Juszczaka. Následne pôsobil ako kaplán vo farnostiach Wrocław, Środa Śląska, Oława i Oleśnica. Od roku 2001 je farárom v meste Wałcz. Navyše, je od roku 2003 kaplánom biskupstva pre športovcov. Od roku 2006 je členom kňazskej rady a presbyterskej rady. Počnúc rokom 2010 je dekanom koszalińským. V roku 2012 obhájil doktorát z teológie na univerzite Adama Mickiewicza v meste Poznan. Od roku 2017 bol eparchiálnym delegátom na ochranu mladistvých. Až do jeho vysviacky bude novú eparchiu ako apoštolský administrátor spravovať metropolita kyr Eugeniusz Mirosław Popowicz.

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Archidiecezja Przemysko-Warszawska Kościoła Greckokatolickiego w Polsce