VIANOČNÉ POSOLSTVO KRIŽEVACKÉHO VLADYKU MILANA STIPIĆA

S gréckokatolíkmi z chorvátskej Križevackej eparchie nás spája spoločná história. Počas rokov komunizmu, keď naša Cirkev nemala biskupov, to boli práve križevackí vladykovia, ktorí prichádzali každý rok do Československa svätiť gréckokatolíckych kňazov. Dnes vám prinášame vianočné posolstvo vladyku Milana Stipica, eparchiálneho biskupa z Križevacu:

Drahí bratia a sestry!

Predvianočný pôst, liturgické hymny a čítania počas uplynulých týždňov, nás pripravujú na tajomstvo Kristovho narodenia, ktoré v týchto dňoch radostne slávime. Všetky udalosti z dejín spásy, od Abraháma, Mojžiša a všetkých prorokov Starého zákona, ich nádeje a očakávania, vrcholia v momente Kristovho narodenia. Príchod Bohočloveka na svet znamená zlom v dejinách ľudstva, pretože z neustáleho hľadania Boha človekom prichádzame do doby Božieho hľadania človeka. Kristus prichádza medzi nás, ako Jednorodený od Otca, plný milosti a pravdy (por. Jn 1, 17-18), Boh z Boha, svetlo zo svetla (Verím). Náš nebeský Otec sa rozhodol zjaviť sa celému ľudstvu, ukázať nám seba samého i to ako nás miluje, a to prostredníctvom príchodu svojho Syna na svet a jeho narodenie v skromnej betlehemskej jaskyni. Týmto spôsobom Boh prijíma na seba skúsenosť ľudského života, ľudského utrpenia, ale aj ľudskej smrti. Takto sa stáva blízky ľuďom a prítomným vo všetkých našich životných situáciách. Boh je náš nebeský otec, ktorý je ochotný spraviť všetko pre ľudský rod a našu spásu. Takto sa stávame členmi Božej rodiny, a teda rodiny, v ktorej vládne láska, odpustenie, milosrdenstvo a ustavičná radosť z toho, že nebeské kráľovstvo prichádza medzi nás.

Obohatení takouto radosťou a nádejou, sme pozvaní ohlásiť túto radostnú zvesť celému svetu. Nesmierna Božia láska sa po svete šíri našim svedectvom lásky, ktoré máme vydávať každému človeku i všetkému, čo existuje. V týchto dňoch, kedy prechádzame veľkými premenami v živote ľudstva, a keď nevieme, čo nám predovšetkým kvôli pandémii vírusu Covid 19 prinesie budúcnosť, sú kresťania pozvaní prinášať radosť a nádej, po ktorých svet tak nesmierne túži. Mnoho ľudí dnes hľadá Boha, a my kresťania ho potrebujeme ukázať svetu svojou láskou, dobrotou, pokorou, skromnosťou a nesebeckou službou blížnym. Kvôli mimoriadnym spoločenským okolnostiam je veľa ľudí v hospodárskej kríze a chudobe, mnohí sú sociálne vylúčení a mnohí sa obávajú o svoje zdravie a život. Buďme týmto ľuďom útechou, radosťou a nádejou. Ukážme, drahí bratia a sestry celému svetu, že Boh existuje, že nás miluje a dáva nádej a radosť. Nebojme sa vstúpiť do zápasov s problémami a krízovými situáciami, formujme odvážne budúcnosť sveta s Božou láskou a optimizmom, ktoré vychádzajú z Kristovho evanjelia.

V prípravách na 250. výročie Križevackej eparchie je nasledujúci rok venovaný Najsvätejšej Eucharistii. Preto vás pozývam, aby sme sa v nasledujúcom období navzájom povzbudzovali k čo najčastejšej účasti na eucharistickom živote Cirkvi. Eucharistické spoločenstvo je obrazom nebeskej Cirkvi, v ktorej sa pripravujeme na účasť na večnosti, a preto pre kresťana niet väčšej radosti ako účasť na svätej liturgii. Práve tu sa spája nebo so zemou a tu sme všetci v jednej rodine, v ktorej je Boh otcom a my všetci sme si navzájom bratmi a sestrami.

Nech nás všetkých sprevádza Božie požehnanie a príhovor Presvätej Bohorodičky, Kristovej i našej matky. Všetkým kňazom, diakonom, bohoslovcom, mníšskemu i rehoľnému stavu, šťastný a požehnaný sviatok Narodenia Krista, ako aj šťastný a požehnaný nový rok 2021!

Christos raždajetsja! Slavite jeho! Kristus sa rodí! Oslavujte ho!

† Milan, križevacký vladyka


Pre TSKE preložil: Daniel Černý

Foto: Eparchia Križevac