Rok 2021 je rokom výročí Mukačevskej eparchie

Košice 1. január (TSKE) Naši bratia a sestry v Mukačevskej gréckokatolíckej eparchii nevstúpili dnešným dňom len do nového roka, ale súčasne aj do jubilejného roka svojich výročí.

Hlavným výročím pre eparchiu je 250 rokov od jej kánonického zriadenia v roku 1771. Cisárovná Mária Terézia dosiahla zriadenie eparchie u pápeža Klimenta XIV, ktorý ju zriadil 19. septembra 1771 bulou Eximia Regalium Principum. Mukačevská eparchia je matkou gréckokatolíckych cirkvi na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, v USA (metropolia Pittsburgh) i slovenskej eparchie v Kanade. Jej veriacich, či priamych, či nepriamych, však možno nájsť roztrúsených po celom svete.  

Rok výročí bude pripomínať aj nové logo, ktoré publikovala Mukačevská eparchia.

V strede loga je trojramenný kríž. Ten dáva zmysel celému životu kresťana a je Kristovou víťaznou zbraňou, ktorou premohol smrť a chce premôcť aj našu smrť v hriechu. Okrem toho kríž jasne poukazuje na nedávne osudy tejto ťažko sužovanej cirkvi v 20. storočí, ktorá sa obdobne ako naša cirkev môže nazývať cirkvou mučeníkov. Z nich najznámejší je vladyka Teodor Romža (1911-1947), ktorého 110. výročie narodenia si pripomíname. Súčasne si pripomíname 85 rokov jeho kňazskej vysviacky a 20 rokov od jeho blahorečenia svätým otcom Jánom Pavlom II. Jeho ostatky sa nachádzajú v katedrálnom chráme Povýšenia sv. Kríža v Užhorode, čím sa symbol kríža stáva aj symbolom katedrály ako hlavného chrámu biskupstva. Súčasne tohto roku si veriaci pripomínajú 30 rokov od navrátenia tohto katedrálneho chrámu do rúk gréckokatolíkov, aby ich v ňom mohli spínať k modlitbe.

Okolo loga sú tri hviezdy ako symbol Presvätej Bohorodičky, ktorá je pod sviatkom Ochrany - Pokrovu osobitne uctievaná v Mukačevskej eparchii. Rovnako tak aj číslica 1 z roku 2021 tvorí súčasť päty kríža.

Tento rok navyše pripomína 375 rokov od Užhorodskej únie a teda obnovenia jednoty s Apoštolským stolcom. 200 rokov uplynie od smrti J. J. Baziloviča (1742-1821), jednej z najvýznamnejších osobností mníšstva nášho kraja pod Karpatami. V tomto roku uplynie storočnica od narodenia bývalých vladykov eparchie – Ivana Semediho (1921-2008) a Ivana Margityča (1921-2003), ako aj sto rokov od príchodu sestier baziliánok do eparchie a začiatku vydávania časopisu Blahovistnik.

Počas nedávnych dejín spájala Mukačevskú eparchiu s Gréckokatolíckou cirkvou na Slovensku aj osoba vladyku Milana Šašika, ktorého 45 rokov od kňazskej vysviacky uplynie roku 2021, a súčasne aj 25 rokov kňazskej vysviacky vladyku Nila.

Počas celých týchto dejín sa mnohokrát Boh zjavil svojmu ľudu, a aj preto vladyka Nil ako apoštolský administrátor pozýva veriacich miestnej cirkvi k výnimočnej vďačnosti za všetky tieto dejinné udalosti a Božiu prítomnosť v nich. Preto sa počas liturgií v eparchii budú pridávať na tento úmysel osobitné prosby a po nich sa pomodlí osobitná modlitba. Ako píše archimandrita P. P. Bereš, rektor kňazského seminára, vďačnosť je jednou z najvyšších foriem modlitby. Osobitne v týchto ťažkých časoch sužovaných pandémiou je pohľad do minulosti veľmi potrebný, aby sme si uvedomili, že máme za čo byť vďační, a že Boh pôsobil a pôsobí stále uprostred svojho ľudu.  

Tešíme sa z týchto jubileí, ktoré formovali a formujú aj naše vlastné dejiny a vladykovi Nilovi, duchovenstvu i veriacim eparchie prajeme požehnaný jubilejný rok 2021!

TSKE informoval Daniel Černý

Foto: Mukačevská eparchia