Prvá tohotočná fatimská sobota v Bazilike minor v Michalovciach

Košice 5. január (TSKE) 2. januára 2021 sa uskutočnila prvá fatimská sobota tohto nového roku v Bazilike minor v Michalovciach. Pre obmedzený počet účastníkov boli prítomní: vladyka Cyril Vasiľ, protosynkel o. Jaroslav Lajčiak, protoihumen o. Metod M. Lukačik, ihumen kláštora o. Jaroslav Štelbaský, protodiakon o. Rastislav Varga a kantorka. Program bol tradičný, najprv 3. hodinka, ktorú sa pomodlil o. Štelbaský, prednáška, ktorú mal o. Lukačik a na archijerejskej sv. liturgii homíliu predniesol vladyka Cyril Vasiľ. Na konci archijerejskej sv. liturgie sme sa tradične pomodlili moleben k Presvätej Bohorodičke a modlitbu pri relikviách bl. Metoda.

V úvodnej prednáške o. protoihumen predstavil jubilejný rok redemptoristov, keďže počas celého roka 2021 si redemptoristi budú pripomínať a sláviť 100 rokov od príchodu prvých redemptoristov na Slovensko do Stropkova, kde založili svoj prvý kláštor.

Storočnú históriu redemptoristov na Slovensku z pohľadu michalovskej viceprovincie môžeme rozdeliť do troch dejinných etáp:

1921-1950: príchod prvých redemptoristov do Stropkova, prvé ľudové misie, vydávanie prvých kníh pre gréckokatolíkov, zvlášť misijnej knihy - Spasi dušu svoju, založenie kláštorov v Michalovciach, či v Sabinove, založenie Arcibratstva sv. ruženca pri kláštore v MIchalovciach, vydávanie časopisu Misionár, založenie Michalovskej viceprovincie v roku 1946 a smutný rok 1950 tak pre gréckokatolíkov ako aj všetkých rehoľníkov na Slovensku.

1950 – 1989: čas prenasledovania, útlaku a skrytosti, ale aj vtedy redemptoristi žili a pôsobili modlitbou a utrpením, obetou a svedectvom vernosti, v nádeji udržiavali medzi sebou bratské kontakty a povzbudzovali sa v povolaní, ale aj získavali a prijímali sa nové povolania, čo bol veľmi dôležitý krok, všetko sa dialo v prísnom utajení, od roku 1968 sa redemptoristi kňazi plne zapojili do obnovy gréckokatolíckej cirkvi a pôsobili na mnohých miestach a farnostiach: v Prešove, v Snine, v Humennom, v Levoči, v Sabinove, Medzilaborciach, v Bukovciach, Breznička, v Svetliciach, v Klokočove, v Topoľanoch, Závadka, Kolonica, Šmigovec, Rokytov, Zubné, Bokša, Mikova, Lomné Zalužice, Dačov, Jarabina, Jakubany s filiálkami atď.

1989-2021: čas obnovenia rehoľného života, komunít i kláštorov, vybudovali sme tri nové kláštory v Starej Ľubovni, na Zakarpatí v Koroleve a Užhorode, kde sme takisto obnovili misijnú činnosť od roku 1991, obnovili sme potrebné interné štruktúry rehole a znovu začali robiť ľudové misie, duchovné cvičenia, či ďalšie apoštolské práce, v tomto období boli z radov redemptoristov vybratí dvaja biskupi vladyka Milan Chautur (1991) a nedávno vladyka Marián Andrej Pacák (2018), ktorý aktuálne prebýva v kláštore v Starej Ľubovni.

Pred 100 rokmi, môžeme povedať bolo Slovensko pre redemptoristov misijným územím, prichádzali tu misionári z Čiech a Moravy. A z tejto misijnej činnosti  bývalej Pražskej provincie redemptoristov vznikli dve samostatné Jednotky: Bratislavská viceprovincia (1940), dnes Provincia Bratislava – Praha a Michalovská viceprovincia (1946). Dnes redemptoristi zo Slovenska robia misie po celom svete. Spomeniem len niektoré krajiny, kde konali svoje apoštolské práce v posledných desaťročiach: Kanada, Rusko, Kazachstan, Chorvátsko, Srbsko, Rumunsko, Ukrajina, Poľsko, Česko a hlavne na Zakarpatskej Ukrajine, kde dokonca založili dva svoje kláštory a na Litve, kde aktuálne prebýva jedna misijná komunita.

Toto jubileum chceme osláviť s vďačnosťou Bohu a horlivým apoštolátom medzi veriacimi podľa myšlienky sv. biskupa Ireneja z Lyonu, ktorý povedal: “Slávou Boha je žijúci človek. Boh je najviac oslávený tým, že sa my jeho stvorenia posväcujeme a odkrývame v sebe jeho obraz.”

TSKE informoval: o.Metod Marcel Lukačik CSsR - protoihumen

Foto: Maroš Dupnák